Европейска комисия

Финансиране на проекта

Consumer Classroom е финансиран от ЕК портал за учители от страните от ЕС, който им предоставя ресурси за преподаване на потребителско образование.Прочети повече

Генерални Дирекции

ГД Правосъдие и потребители
ГД Образование и култура
ГД Научни изследвани и иновации
Съобщителни мрежи, съдържание и технологии

Европейска комисия
Вижте ощеЗатвори


Устойчиво потребление и производство (УПП)

0 коментари

От изменението на климата до икономически кризи , на света не му липсват предизвикателства.  Ето защо  световната общност трябва да приеме по-решителни стъпки към устойчиво потребление и производство . Това ще помогне за намаляване на използването на природните ресурси и на емисиите на въглероден двуокис,   преход към начин на живот с по- ниски въглеродни емисии и зелени икономики.

УПП има за цел да направи " повече и по-добре с по-малко ", чрез намаляване на използването на ресурсите и замърсяване  през целия жизнен цикъл на стоките и услугите , като същевременно се повишава качеството на живот за всички.

УПП е за насърчаване на ресурсите и енергийната ефективност и устойчива инфраструктура и предлага възможности като например създаване на нови пазари и създаване на зелени и достойни работни места , пазари за биологични храни , справедлива търговия, устойчиво жилищно строителство, възобновяеми енергийни източници , устойчив транспорт и туризъм.

Една от основните цели УПП е да разграничи икономическия растеж от замърсяването на околната среда чрез повишаване на ефективността на използване на ресурсите в производството, разпространението и употребата на продукти.

УПП има за цел да запази енергията , материалите и интензивността на замърсяването от всички функции на производство и потребление в рамките на носещи капацитета на природните екосистеми.

УПП използва " гледната точка на жизнения цикъл " като средство за повишаване на устойчивото управление на ресурсите и постигане на ефективно използване на ресурсите във всички етапи на веригата на добавената стойност .

УПП проправя пътя н а ускоряване на прехода към екологично ефективна икономика , докато превръща екологичните и социалните предизвикателства  на бизнеса и възможности за заетост .

Maya Gocheva 0
expert
NTL expert in Bulgaria
Обратно горе
Информация
We are sorry but we cannot execute your request. The page was not found.
Съжаляваме, но към момента нямате достъп за изпълнението на това искане?
We are sorry but i cannot execute your request. A internal server error occurred
Comment Report
Нуждаете ли се от помощ? Разгледайтенашия раздел за помощ