European Commission

Project Funding

The Consumer Classroom is an EU funded portal site for teachers across the EU to equip them with resources for teaching consumer educationRead more

European Commission Directorate Generals

DG Justice and Consumers
DG Education and Culture
DG for Research & Innovation
DG Communications Networks, Content and Technology
 

European Commission
see moreclose


Устойчиво потребление и производство (УПП)

0 comments

От изменението на климата до икономически кризи , на света не му липсват предизвикателства.  Ето защо  световната общност трябва да приеме по-решителни стъпки към устойчиво потребление и производство . Това ще помогне за намаляване на използването на природните ресурси и на емисиите на въглероден двуокис,   преход към начин на живот с по- ниски въглеродни емисии и зелени икономики.

УПП има за цел да направи " повече и по-добре с по-малко ", чрез намаляване на използването на ресурсите и замърсяване  през целия жизнен цикъл на стоките и услугите , като същевременно се повишава качеството на живот за всички.

УПП е за насърчаване на ресурсите и енергийната ефективност и устойчива инфраструктура и предлага възможности като например създаване на нови пазари и създаване на зелени и достойни работни места , пазари за биологични храни , справедлива търговия, устойчиво жилищно строителство, възобновяеми енергийни източници , устойчив транспорт и туризъм.

Една от основните цели УПП е да разграничи икономическия растеж от замърсяването на околната среда чрез повишаване на ефективността на използване на ресурсите в производството, разпространението и употребата на продукти.

УПП има за цел да запази енергията , материалите и интензивността на замърсяването от всички функции на производство и потребление в рамките на носещи капацитета на природните екосистеми.

УПП използва " гледната точка на жизнения цикъл " като средство за повишаване на устойчивото управление на ресурсите и постигане на ефективно използване на ресурсите във всички етапи на веригата на добавената стойност .

УПП проправя пътя н а ускоряване на прехода към екологично ефективна икономика , докато превръща екологичните и социалните предизвикателства  на бизнеса и възможности за заетост .

Maya Gocheva 0
expert
NTL expert in Bulgaria
BACK TO TOP
Information
We are sorry but we cannot execute your request. The page was not found.
We are sorry but at this moment you don't have access to execute the request ?
We are sorry but i cannot execute your request. A internal server error occurred
Comment Report
Need help ? Please see our help section