Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Χρηματοδότηση έργου

Το Consumer Classroom είναι μια δικτυακή πύλη για καθηγητές η οποία χρηματοδοτείται από την ΕΕ και απευθύνεται σε καθηγητές σε ολόκληρη την ΕΕ με σκοπό να τους εφοδιάσει με πόρους για τη διδασκαλία της αγωγής του καταναλωτή. Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Διευθύνσεις (ΓΔ)

ΓΔ Δικαιοσύνης και Καταναλωτών
ΓΔ Παιδείας και Πολιτισμού
ΓΔ για Έρευνα και Καινοτομία
Επικοινωνιακά Δίκτυα, Περιεχόμενο και Τεχνολογίες

Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Δείτε περισσότεραΚλείσιμο

Μάθημα :

Αγωγή του Πολίτη

Προβολή 1-12 από 276 αποτελέσματα
Μετάφραση
Ταξινόμηση κατά
Πιο πρόσφατο
  • Με υψηλότερη βαθμολογία
  • Πιο πρόσφατο
Προβολή
12 αποτελέσματα
  • 12 αποτελέσματα
  • 24 αποτελέσματα
  • 45 αποτελέσματα
  • Απαρίθμηση όλων
Προβολή
τα αποτελέσματα ανανεώνονται ...
Δημιουργός:VO-content Μορφή:Σύνδεση δικτυακού τόπου
Je wilt op vakantie maar je hebt niet zoveel geld. Wat kost een vakantie eigenlijk? Waaraan moet je geld uitgeven? En hoe kun je je vakantie zo leuk en goedkoop mogelijk maken? Dat leer je in deze opdracht. Dit lesmateriaal voor VMBO B, K, G en T klas 1 en 2 is onderdeel van de Stercollecties van VO-content. Leerlingen leren omgaan met geld door binnen een bepaald budget een vakantie te plannen. De opdracht wordt in tweetallen in 2 lesuren online uitgevoerd. Het materiaal is kant-en-klaar, met zeer goed georganiseerde delen die gemakkelijk door de docent kunnen worden gevolgd, inclusief een slottest om te controleren of leerlingen de lessen hebben begrepen. Lesmateriaal uit de Stercollecties van VO-content is onder meer vakoverstijgend, omvat opdrachten en toetsen en dekt kerndoelen en eindtermen.
0
Δημιουργός:Miriam O'Donoghue, Gregor Torka, Helen Maguire and Lenka Muzickova Μορφή:.pdf
0
Δημιουργός:AEPD / INCIBE Μορφή:Σύνδεση δικτυακού τόπου
The objective of this publication, which is the result of a fruitful collaboration between the Spanish Agency for Data Protection (AEPD) and the National Institute of Cybersecurity (INCIBE), is to promote the safe and responsible use of the Internet, explaining the risks to we are exposed and providing the necessary guidelines to take advantage of services without compromising our security and privacy. El objetivo de esta publicación, que es el resultado de una fructífera colaboración entre la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) y el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), es promover el uso seguro y responsable de Internet, explicando los riesgos a los que estamos expuestos y proporcionando las pautas necesarias para sacar partido a los servicios sin comprometer nuestra seguridad y privacidad. The different topics are developed in worksheets with the essential information and include links to contents that are developed on the websites of the Internet Security Office of INCIBE and the Spanish Agency for Data Protection. In addition, complementary videos have been developed to the guide on the configuration of the privacy in the services of social networks most popular: Instagram, Facebook, Twitter, Whatsapp, Snapchat and YouTube. Los distintos temas se desarrollan en fichas con la información esencial e incluyen enlaces a contenidos que se encuentran desarrollados en las webs de la Oficina de Seguridad del Internauta de INCIBE y la Agencia Española de Protección de Datos. Además, se han desarrollado vídeos complementarios a la guía sobre la configuración de la privacidad en los servicios de redes sociales más populares: Instagram, Facebook, Twitter, Whatsapp, Snapchat y YouTube.
0
Δημιουργός:AEPD Μορφή:Σύνδεση δικτυακού τόπου
Spanish Data Protection Agency (AEPD) has developed a website, which aims to provide information, advice, materials and resources with the necessary keys for the safe and responsible use of personal data on the Web. La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha desarrollado una página web, cuyo objetivo es ofrecer información, consejos, materiales y recursos con las claves necesarias para el uso seguro y responsable de los datos personales en la Red. The website includes links to relevant institutions, organizations and entities in data protection and minors, through which more material (other tokens, games, quizzes and videos) can be accessed to raise awareness among children about the value of privacy. En la web se incluyen enlaces con instituciones, organizaciones y entidades relevantes en materia de protección de datos y menores, a través de los que se puede acceder a más materiales (otros a fichas, juegos, pruebas y vídeos) para sensibilizar a los menores sobre el valor de la privacidad.
0
Δημιουργός:INCIBE Μορφή:Σύνδεση δικτυακού τόπου
Internet Security for Kids (IS4K), is the website of the new Internet Security Center for children in Spain, which emerges with the purpose of promoting the safe and responsible use of the Internet and new technologies by children and adolescents. In addition, to help their families and educators in everything related to the safety of such children on the Internet. Internet Segura for Kids (IS4K), es el nuevo Centro de Seguridad en Internet para menores en España, que surge con el propósito de promocionar el uso seguro y responsable de Internet y las nuevas tecnologías por parte de niños y adolescentes. Además, ayudar a sus familias y educadores en todo lo relacionado con la seguridad de dichos menores en Internet. Includes: The information you need to know about privacy, school cyberbullying, sexting, inappropriate content, parental mediation, safe use and configuration, etc. Articles of interest and topicality in our blog, including for example tips for the first mobile or ideas to use social skills to prevent problems on the Internet. Guides and games about the main risks of the Internet, as well as tools for parental control and other useful resources for families and educators. Information on awareness programs for the safe and responsible use of the Internet by minors. Incluye: La información que necesitas saber sobre privacidad, ciberacoso escolar, sexting, contenido inapropiado, mediación parental, uso y configuración segura, etc. Artículos de interés y actualidad en nuestro blog, incluyendo por ejemplo consejos para el primer móvil o ideas para utilizar las habilidades sociales para prevenir problemas en Internet. Guías y juegos sobre los principales riesgos de Internet, y también herramientas de control parental y otros recursos de utilidad para familias y educadores. Información sobre programas de sensibilización para un uso seguro y responsable de Internet por los menores.
0
Δημιουργός:eSlovensko Μορφή:Σύνδεση δικτυακού τόπου
Tento informatívny materiál hovorí o téme zneužitia osobných údajov. Poukazuje na to, ako poskytnutie akýchkoľvek osobných údajov prostredníctvom internetu môže druhá osoba využiť. Tento zdroj poukazuje na tému ochrany osobných údajov. Pomôže mladým spotrebiteľom pochopiť dôsledky v prípade zneužitia ich osobných údajov. Vysvetľuje ako sa chrániť pred zneužitím osobných údajov na internete a sociálnych sieťach ako je Facebook a ako sa chrániť pred phishingom. Učiteľ môže využiť tento zdroj ako veľmi užitočný kvôli konkrétnym informáciám, hrám a tipom pre deti a mládež. Učebný zdroj obsahuje obsahuje viac informácií o tejto téme a prináša užitočné tipy, knihy, manuály a ďalšie projekty.
0
Δημιουργός:TABLET.TV Μορφή:Σύνδεση δικτυακού τόπου
Online video odkazuje na tému ochrany osobných údajov. Mladí spotrebitelia a učitelia sa môžu dozvedieť viac o tom, ktoré sú našimi osobnými údajmi a ako osobné údaje môžu byť zneužité. Tento zdroj je zameraný na tému ochrany osobných údajov. Video pomôže mladým spotrebiteľom dozvedieť sa viac v prípade zneužitia osobných údajov. Tiež vysvetľuje, čo robiť v prípade podozrenia zo zneužitia osobných údajov. Učebný zdroj je vhodný na použitie pre učiteľov aj žiakov. Učiteľ môže využiť tento zdroj ako hlavný zdroj pri plánovaní vyučovacích hodín.
0
Δημιουργός:Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky Μορφή:Σύνδεση δικτυακού τόπου
Každý má právo vedieť, kto, kde a akým spôsobom nakladá s jeho osobnými údajmi. Tento zdroj mladým spotrebiteľom bližsie priblíži ich práva, ktoré upravuje zákon o ochrane osobných údajov. Tento zdroj pomáha mladým spotrebiteľom dozvedieť sa viac o zákone na ochranu osobných údajov. Naučia sa viac o spracovaní osobných údajov a aké sú ich práva na prístup k údajom. Táto webová stránka má veľmi dobre organizované sekcie, ktoré učiteľ jednoducho nasleduje. Tento zdroj je ľahký na pochopenie a pripravený k použitiu pre učiteľa. Učiteľ môže nájsť veľké množstvo užitočných informácií pre svoju výučbu na tejto internetovej stránke.
0
Δημιουργός:Debbie Moriarty Μορφή:Σύνδεση δικτυακού τόπου
Presenting an on-line dress-rental hub business in a sharing and collaborative economy Teachers can use this website to investigate the concept of a sharing and collaborative economy. The students will explore an on-line dress rental hub which offers consumers an opportunity to rent a dress and accessories using a peer to peer model.
0
Δημιουργός:Robert Chovanculiak Μορφή:Σύνδεση δικτυακού τόπου
The resource is weblink to podcast as audiovisual file. The teachers can use the file for a presentation of basic principle and benefits of shared economy. The students can easy downloade this podcast to their computer and use it for self-study. Podcast of Economist Robert Chovanculiak gives pupils an explanation of terms of contemporary shared economy, transaction costs and exaples of successful companies . The resource is weblink to podcast as audiovisual file. The teachers can use the file for a presentation of basic principle and benefits of shared economy. The students can easy downloade this podcast to their computer and use it for self-study.
0
Δημιουργός:Michal Mesík Μορφή:Σύνδεση δικτυακού τόπου
The resource helps the students to understand basic term of Sharing and Collaborative Economy and provide them the practical examples in everyday life. The resource helps the students to understand basic term of Sharing and Collaborative Economy and provide them the practical examples in everyday life. Published resource is pdf. The format offers historical view in modern Sharing and Collaborative Economy
0
Δημιουργός:The Sustainable Energy Authority of Ireland (SEAI) Μορφή:Σύνδεση δικτυακού τόπου
This strand of the energy in action resource helps teachers to introduce students to different ways to reduce and prevent energy wastage in the home. Energy in Action is a new programme for teachers to help young people learn about energy through the Junior Cycle Curriculum in Ireland. Energy in Action offers a collection of activities and ideas designed to support the teaching and learning of energy and sustainability in the junior cycle classroom. These activities have been developed for use with an inquiry approach to energy education and aim to enhance students’scientific knowledge, skills and competencies. There are four strands in total and you can either download the strand in full or pick the activities you want and download them individually. Five key themes are covered: Retaining heat energy; The environmental impact of using energy; Cutting greenhouse gas emissions ; Smart packaging and Solar energy. Teachers are provided with suggested approaches to teaching the topics with lots of practical activities, experiments, discussion topics/questions, worksheets, resource and video links. Lesson plans and resources for students are ready to download and use.
4
Περισσότερες πληροφορίες για τις εικόνες δίπλα σε κάθε πόρο θα βρείτε στον οδηγό εικόνων των πόρων
Επιστροφή στην αρχή
Πληροφορίες
We are sorry but we cannot execute your request. The page was not found.
We are sorry but at this moment you don't have access to execute the request ?
We are sorry but i cannot execute your request. A internal server error occurred