Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Χρηματοδότηση έργου

Το Consumer Classroom είναι μια δικτυακή πύλη για καθηγητές η οποία χρηματοδοτείται από την ΕΕ και απευθύνεται σε καθηγητές σε ολόκληρη την ΕΕ με σκοπό να τους εφοδιάσει με πόρους για τη διδασκαλία της αγωγής του καταναλωτή. Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Διευθύνσεις (ΓΔ)

ΓΔ Δικαιοσύνης και Καταναλωτών
ΓΔ Παιδείας και Πολιτισμού
ΓΔ για Έρευνα και Καινοτομία
Επικοινωνιακά Δίκτυα, Περιεχόμενο και Τεχνολογίες

Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Δείτε περισσότεραΚλείσιμο


Ειδήσεις

Σε αυτήν την ενότητα, οι συναφείς πληροφορίες για την αγωγή του καταναλωτή (ειδήσεις, συμβάντα, δημοσιεύσεις, εκστρατείες) θα εμφανίζονται με συνδέσεις για πρόσβαση στις πληροφορίες. Είναι μια τροφοδοσία από διάφορους καταναλωτικές πηγές: ειδήσεις για αγωγή του καταναλωτή, πληροφορίες και συνδέσεις προς άλλες συναφείς εκστρατείες και εκδηλώσεις που ξεκίνησαν με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και καταναλωτικές οργανώσεις παγκοσμίως.

The Winners of the 2017 Inter-School Competition in Brussels to visit the EU Institutions!!

The winners of the 4th edition of the Consumer Classroom Inter-School Competition are in Brussels to visit the EU Institutions.

Our special congratulations to:
- Students and teachers from Gimnazija Vukovar-službena str. škole and Raseinių Prezidento Jono Žemaičio gimnazija for the project " Resource Efficiency in Croatia and Lithuania "
- Students and teachers from Artashat High School in Armenia and I.C. Adele Zara from Mira, Italy, for the project " Energy and the Environment "

For the fourth edition of the Inter-School competition, " Smart Energy Consumers ” was chosen as the theme.

European teachers were invited to involve their students in a fun and exciting project, to think creatively and share their ideas on a range of topics including energy consumption, energy efficiency, climate change, sustainable consumption, sustainable societies, etc. Using the consumer classroom ready-to-use teaching resources and interactive tools, teachers and their students engaged in a unique intercultural educational experience. The competition, open to all secondary schools across the EU, gave the opportunity to the students to share and confront their daily behavior as energy consumers and create the final exercise which was an Online Energy Consumption Tool Kit for Teens.

At the end, 17 projects were submitted by classes from 13 countries, 10 were short-listed by the jury and finally, the 2 projects that won, “ Resource Efficiency in Croatia and Lithuania ” and “ Energy and the Environment ” was selected through an online voting organised on the Consumer Classroom website. The first winning team worked together to create an online website containing the lesson kit with videos, animations, info-graphics regarding similarities and differences in energy consumption in both countries while showing how much money is being wasted. The second winning team prepared an online website containing information on Energy efficiency around a game called “Energy Monopoly”. The game is supported by a questionnaire, an interactive presentation, lesson plans, and posters. The game is based on different moments in real daily-life (e.g. choosing foods and drinks, recycling and sports). The player is invited to think how to save the planet via the sub-themes energetic-label, recycle, etc.

Διαβάστε περισσότερα >
byConsumer Classroom19/01/2018

RODO, czyli lepsza ochrona danych konsumentów

Od 25 maja 2018 roku konsumenci zyskają szerszą ochronę swoich danych osobowych w związku z zawieranymi z przedsiębiorcami transakcjami kupna-sprzedaży. Tego dnia wchodzą w Polsce w życie nowe przepisy, które wzmacniają prawa osób fizycznych i ujednolicają przepisy na terenie UE.

Zmiany wynikają bezpośrednio z przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (w skrócie: RODO). Wprowadza ono w całej Unii Europejskiej jednolite przepisy ochrony danych osobowych zapewniając ochronę danych osobowych osób wewnątrz UE bez względu na miejsce przetwarzania danych.

Nadrzędnym celem tego rozporządzenia jest zwiększenie ochrony danych osobowych poprzez łatwiejszą kontrolę nad nimi i ułatwiony do nich dostęp.  Jak na tej zmianie skorzystają konsumenci w Polsce i innych krajach UE? Mamy do dyspozycji kilka nowych narzędzi i praw. Wśród nich nowym jest prawo do bycia zapomnianym. Na czym polega? Konsument może żądać od przedsiębiorcy usunięcia swoich danych osobowych jeśli, nie chce by jego dane były przetwarzane, a brak jest podstawy legitymującej takie przetwarzanie przez przedsiębiorcę. Wobec takiego roszczenia firma musi bez zbędnej zwłoki usunąć takie dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

  • nie są już one niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
  • osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
  • osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;
  • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
  • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;
  • dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

Konsumenci zyskują także łatwiejszy dostęp do swoich danych. Administrator danych musi umożliwić dostęp do szerszego zakresu informacji o przetwarzaniu danych danej osoby, a informacje te powinny być dostępne w jasnej i zrozumiałej formie. Jednocześnie konsumenci zyskują kolejne uprawnienie - prawo do przenoszenia danych ma im pozwolić na przenoszenie danych między na przykład między usługodawcami internetowymi.

Administratorzy danych osobowych mają obowiązek informowania o naruszeniu danych – jest to obowiązek powiadomienia organu nadzorczego i w stosownych przypadkach osoby, której dane dotyczą o naruszeniu danych.

Przedsiębiorcy muszą tak projektować usługi rynkowe, aby już na etapie projektowania wdrażać mechanizmy ochrony danych oraz domyślnej ochrony danych. Domyślne ustawienia ochrony danych osobowych powinny zapewniać minimalizację przetwarzanych danych osobowych, co zwiększa ochronę konsumentów chętnie kupujących w sklepach internetowych lub korzystających z portali społecznościowych.

Zadbano także o silniejszą ochronę praw dzieci uznając, że ich dane osobowe zasługują na szczególną ochronę, choćby dlatego, że dzieci mogą być w mniejszym stopniu świadome zagrożeń, konsekwencji, gwarancji i swoich praw w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych. W kontekście usług społeczeństwa informacyjnego oferowanych bezpośrednio dzieciom, rozporządzenie przewiduje, że zgoda na przetwarzanie danych dziecka, które nie ukończyło 16 lat, musi być wyrażona albo zaaprobowana przez osobę sprawującą władze rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem i tylko w zakresie wyrażonej zgody. Jednocześnie pozostawiono państwom członkowskim możliwość ustanowienia niższej granicy wiekowej, ale nie mniej niż 13 lat.

Διαβάστε περισσότερα >
byConsumer Classroom16/01/2018

The food waste battle has begun!

Almost 40% of all food is thrown by us (consumers, restaurants, citizens etc) before it can be eaten. Indeed, every year, 1.3 billion tons of food are discarded!

For sustainable consumption sake, several countries as Denmark, the UK and France developed alternative solutions to avoid food wasting.

Have a look here to see in details the solutions proposed by countries!

Διαβάστε περισσότερα >
byConsumer Classroom11/01/2018

Jak platit bezkontaktně, ale bezpečně

Češi si platební karty oblíbili a používají je nejčastěji ze všech obyvatel Evropy. Jen v prvním čtvrtletí s nimi uhradili zboží a služby za skoro 130 miliard korun. Vychází to z průzkumu Sdružení pro bankovní karty.

Bezkontaktní platby jsou hitem posledních let. Zkracují dobu nákupů, zjednodušují manipulaci, nemusíme se při nich nijak soustředit. Mají však i svá rizika, ať k nim používáme jen platební kartu nebo chytrý telefon.

Podle Romana Kotlána, výkonného ředitele Sdružení pro bankovní karty, jsou Češi možná i jedničkou ve světě v placení platebními kartami: „Je to zejména dáno tím, že téměř 90 % karet je v Čechách vydáváno bezkontaktně. V důsledku to znamená, že téměř každá transakce, která je prováděna kartou, je s technologií NFC (Near Field Communication = komunikace na krátkou vzdálenost). Tím pádem Česká Republika ve srovnání s ostatními zeměmi stává lídrem."

Průzkum Masterindex společnosti Mastercard dále ukazuje, že tři čtvrtiny uživatelů platebních karet by typickým pípnutím chtěly platit i ve veřejné dopravě. S pomocí bezkontaktní bankovní karty si už dnes jízdenku koupíte v Liberci, Plzni, Ostravě, Praze, Hradci Králové a od dubna třeba také na všech linkách MHD v Karlových Varech.

Jaká jsou rizika bezkontaktní platby?

Přes značné výhody se vždy nejedná o bezpečné transakce. Jelikož není třeba klientova potvrzení platby, podvodníkům se otevírají nové možnosti. Zloději nyní stačí pouze přiblížit se k vám na krátkou vzdálenost a provést „platbu“ nebo získat Vaše údaje.

Jak zvýšit bezpečnost bezkontaktních plateb kartou?

Můžete snížit denní limit karty, nebo ji nosit ve zvláštním pouzdře či peněžence bránící krádeži dat. Nepřístupnou pro zloděje na dálku ji učiní i pouhé zabalení do alobalu.

Jak zvýšit bezpečnost bezkontaktních plateb telefonem?

Funkci NFC vypínejte vždy, když ji nepoužíváte.

Διαβάστε περισσότερα >
byConsumer Classroom04/01/2018

Boija: Des articles de sport éco-conçus made in France!

Un Start up française s'est lancée dans la fabrication de vêtements de sport avec uniquement des matières premières émanants de la filières de recyclage et/ou agriculture biologique.

Boija est le nom de cette start up 100% française et qui respecte son environnement dans tout le processus de fabrication de ses produits.

Pour en savoir plus, cliquez ici !

Διαβάστε περισσότερα >
byConsumer Classroom19/12/2017

Checks the 8 tips from the EC to safely buy online

Online shopping has several advantages for consumers: you can receive at home in few clicks products from all over the world. But there is an important question here: how to know about the safety of the products we buy? Indeed, as consumers, it’s normal to expect safety products.

That’s why it exists safety rules at national level that should be respected by the seller before delivering the products. However, there are several actions that we can do as consumers.

In order to make the best online shopping and to buy safe products, check the 8 tips here!

Διαβάστε περισσότερα >
byConsumer Classroom15/12/2017

Dabasgāzes tirgus atvēršana mājsaimniecībām jau nākošgad!

Raksta mērķis ir iepazīstināt dabasgāzes mājsaimniecību lietotājus ar atvērtā gāzes tirgus darbības nosacījumiem. Brīvā tirgus apstākļos, pastāvot konkurencei dabasgāzes cena veidojas tirgū. Nepastāv cenu regulēšana un tirgus reaģē uz ekonomikas apstākļiem un izmaiņām. Dabasgāzes cenas ir atkarīgas no dabasgāzes piegādes līgumu nosacījumiem par kādiem katrs dabasgāzes tirgotājs ir vienojies ar piegādātājiem vai ražotājiem. Bieži vien dabasgāzes cena ir piesaistīta naftas produktu cenai, tādējādi dabasgāzes cenas mainīsies atkarībā no izmaiņām naftas produktu cenās.

Saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK, www.sprk.gov.lv ) noteikto pienākums piegādāt dabasgāzi saistītajiem lietotājiem (mājsaimniecības lietotājiem) par regulētiem tarifiem ir noteikts publiskajam tirgotājam, kura darbības kārtību nosaka Ministru kabinets. Līdz 2019.gada 1.janvārim publiskā tirgotāja pienākumus pilda AS "Latvijas Gāze". Pēc 2019.gada 1.janvāra pienākums sniegt dabasgāzes tirdzniecības pakalpojumus saistītajiem lietotājiem Latvijas teritorijā ir dabasgāzes tirgotājam, kurš nodrošina dabasgāzes tirdzniecības pakalpojumu lielākajam mājsaimniecības lietotāju skaitam .

Dabasgāzes atvēršanas gaita mājsaimniecībām paredz divas atšķirīgas situācijas, ja patērētājs izvēlas mainīt tirgotāju un, ja patērētājs nemaina tirgotāju:

Ja patērētājs izvēlas mainīt tirgotāju

Ja patērētājs nemaina tirgotāju

1. Slēdz līgumu ar jaunu tirgotāju (līgumam jābūt noslēgtam līdz tekošā mēneša 15. datumam)

1. Saglabājas "saistītā lietotāja" statuss

2. Saņemt gāzi pēc jaunā līguma no nākošā mēneša pirmā datuma

2.Turpina saņemt dabasgāzi no publiskā tirgotāja

Līdz 2019.gada 1.janvārim publiskā tirgotāja pienākumus pilda AS "Latvijas Gāze"

Tirdzniecības līgumā ar dabasgāzes mājsaimniecību lietotājiem jāiekļauj informācija par:

- līgumslēdzēju pusēm, tirdzniecības periodu, cenu, darbības termiņu un pirmstermiņa izbeigšanas maksu
- sadales sistēmu operatora (SSO) un sistēmas pakalpojuma tarifiem
- atļauto maksimālo slodzi
- norēķina veidiem
- tirgotāja pienākumu norēķināties ar SSO un nodokļiem
- līguma izbeigšanu, ja lietotājs zaudējis objekta īpašuma, lietošanas vai valdījuma tiesības
- pretenziju un jautājumu izskatīšanu
- pušu tiesībām, pienākumiem un atbildību
- SSO avārijas dienestu

Paredzams, ka pārvades sistēmas operatora (PSO) pienākumus pildīs AS “Conexus Baltic Grid”; sadales sistēmu operatora (SSO) pienākumus pildīs SIA "GASO". Dabasgāzes uzglabāšanu nodrošinās Inčukalna pazemes gāzes krātuve (Inčukalna PGK), tomēr tirgotāju būs krietni vairāk. SPRK apkopotajā dabasgāzes tirgotāju reģistrā kopā reģistrēti 33 uzņēmumi ( https://www.sprk.gov.lv/uploads/doc/Gzestirgotjureistrs.pdf ), kas vēlas tirgot dabasgāzi Latvijā, tomēr šobrīd nav skaidrs, kurš no tirgotājiem orientēsies uz mājsaimniecību segmentu.

Saskaņā ar SPRK informāciju dabasgāzes kopējo cenu veidos - gāzes cena, pārvades, uzglabāšanas un sadales tarifi, tirdzniecības komponente, akcīzes nodoklis un PVN (21%). Tirgotājam ir noteikts pienākums dabasgāzes mājsaimniecību lietotājam izrakstīt vienotu rēķinu, kurā ietvertas gan saņemtās dabasgāzes un sistēmas pakalpojumu izmaksas, gan nodokļi.

Paredzams, ka jauno tirgus dalībnieku piedāvājumi aktualizēsies 2018.gada nogalē, līdz ar to mājsaimniecībām būs jāpieņem lēmums palikt pie esošā pakalpojuma sniedzēja vai izmantot cita tirgotāja piedāvājumu.

Papildus informāciju skatīt šeit: www.pateretajs.lv

Διαβάστε περισσότερα >
byConsumer Classroom12/12/2017

Трето издание на програмата „Киберскаут“ в България

Източник: safenet.bg

За трета поредна година Националният център за безопасен интернет при Фондация „Приложни изследвания и комуникация" с подкрепата на Теленор България и организационното съдействие на Министерството на вътрешните работи, в България се проведе обучителната програма „Киберскаут“, която използва метода „връстници обучават връстници“ за ефективно популяризиране на основните рискове в интернет пространството и съответните начини за справяне с тях сред българчетата между 9 и 15-годишна възраст. По програмата бяха обучени и сертифицирани като киберскаути 242 петокласника от 13 училища в 12 населени места из цялата страна:  Пазарджик, София, Оряхово, Дългопол, Свищов, Раковски, Радомир, Белозем и с. Чалъкови, Пловдив, Кюстендил и Елена.

Новите киберскаути бяха подготвени да бъдат пример за безопасно и отговорно ползване на интернет, след като получиха знания за основните рискове в мрежата и за начините за предпазване и реакция, а също така и как да съветват връстници при проблеми онлайн и как в екип да организират и провеждат публични дейности, с които да информират по-голям брой деца относно безопасността в мрежата. 

След обученията всички сертифицирани киберскаути получиха правото да се сформират киберскаутски отряди и да се включат със своите дейности в национално състезание. Класираните от журито на първите три места отряди ще бъдат поканени в София, където на тържествена церемония на Международния ден за безопасен интернет, 6 февруари 2018 г. ще получат своите грамоти и награди. 

Успоредно с обученията на децата се проведоха и обучения на учителите, като през 2017 г. бяха обучени общо 116 преподаватели. Те бяха запознати с основните рискове за децата в интернет, а също и с важни данни от изследвания, включително от Националното представително изследване за онлайн поведението на децата в България, проведено от Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ и социологическата агенция Маркет Линкс през 2016 г. Също така преподавателите им бяха подробно разяснени целите, задачите и методите на обучителната програма „Киберскаут“. Учителите от тези училища бяха запознати и с начините, по които биха могли да подкрепят работата на децата, след сертифицирането им като киберскаути и по които биха могли да подпомогнат дейността на киберскаутските отряди, които ще се включат в националното състезание.

Обучителната програма „Киберскаут“ се провежда успешно от 2015 г., като по нея за три години са обучени над 500 деца.  

Мисията на програма „Киберскаут“ е да създаде общност от деца и младежи киберскаути из цяла България, които демонстрират развиващо, отговорно и безопасно поведение в интернет и го популяризират сред своите връстници. Сертифицираният киберскаут е обучен ученик, който:

1) Дава пример за безопасно и отговорно поведение онлайн на своите връстници.

2) Съветва своите връстници при проблем в интернет.

3) Организира и провежда публични дейности, насочени към своите връстници.

Методиката на обучението е изградена върху принципите на автономност, учене чрез преживяване и учене чрез съпреживяване. През първия ден на обучението, посредством подкрепяща среда и интерактивни методи, участниците поетапно се сблъскват с предизвикателства, свързани с основните рискове в онлайн пространството и с начините за справяне с тях, рефлектират върху преживяването си и прилагат наученото във всеки следващ етап на обучението. През втория ден, участниците използват натрупаните знания за да влязат в ролята на киберскаути като дават съвети на връстници и организират публични дейности, насочени към връстници, в симулирани ситуации. Методиката развива както тези  практични умения, така и уменията за работа в екип и критичното мислене на участниците.

Успешно преминалите през обучението киберскаути получават сертификат и имат възможност да участват в състезание с обучените ученици от други населени места и училища в подготвяне и провеждане на дейности, насочени към връстници. Киберскаутите могат да се разделят по желание на отряди, които да проведат своя инициатива. Състезанието е между всички отряди, като е възможно да има няколко такива в едно и също училище, при което те се състезават не само с отрядите от другите градове и училища, но и помежду си. Специално жури излъчва трите най-добри дейности и участвалите в тях ученици се награждават на тържествена церемония в София в Деня за безопасен интернет през февруари следващата година. Паралелно със състезанието, отрядите получават възможност да участват в месечни мисии, чрез които да развиват уменията си на киберскаути.

 

 

Διαβάστε περισσότερα >
byConsumer Classroom27/11/2017

Have a look at the new Lesson Kit on Data Protection !

Consumer Classroom team has created a new lesson kit on the theme : Data Protection

This Kit provides you with important background information and practical exercises for your students to understand what are personal data and how to protect them. Lessons include exercises where teams have to discuss real-life online scenarios of:
● registering to a website
● using passwords
● sharing pictures
● online targeting

You can click here to download the Kit in your language !