Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Χρηματοδότηση έργου

Το Consumer Classroom είναι μια δικτυακή πύλη για καθηγητές η οποία χρηματοδοτείται από την ΕΕ και απευθύνεται σε καθηγητές σε ολόκληρη την ΕΕ με σκοπό να τους εφοδιάσει με πόρους για τη διδασκαλία της αγωγής του καταναλωτή. Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Διευθύνσεις (ΓΔ)

ΓΔ Δικαιοσύνης και Καταναλωτών
ΓΔ Παιδείας και Πολιτισμού
ΓΔ για Έρευνα και Καινοτομία
Επικοινωνιακά Δίκτυα, Περιεχόμενο και Τεχνολογίες

Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Δείτε περισσότεραΚλείσιμο


Dabasgāzes atvēršana mājsaimniecībām

0 σχόλια

Saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) noteikto pienākums piegādāt dabasgāzi saistītajiem lietotājiem (mājsaimniecības lietotājiem) par regulētiem tarifiem ir noteikts publiskajam tirgotājam, kura darbības kārtību nosaka Ministru kabinets. Līdz 2019.gada 1.janvārim publiskā tirgotāja pienākumus pilda AS "Latvijas Gāze". Pēc 2019.gada 1.janvāra pienākums sniegt dabasgāzes tirdzniecības pakalpojumus saistītajiem lietotājiem Latvijas teritorijā ir dabasgāzes tirgotājam, kurš nodrošina dabasgāzes tirdzniecības pakalpojumu lielākajam mājsaimniecības lietotāju skaitam .

Dabasgāzes atvēršanas gaita mājsaimniecībām paredz divas atšķirīgas situācijas, ja patērētājs izvēlas mainīt tirgotāju un, ja patērētājs nemaina tirgotāju:

Ja patērētājs izvēlas mainīt tirgotāju Ja patērētājs nemaina tirgotāju
1. Slēdz līgumu ar jaunu tirgotāju (līgumam jābūt noslēgtam līdz tekošā mēneša 15. datumam) 1. Saglabājas "saistītā lietotāja" statuss
2. Saņemt gāzi pēc jaunā līguma no nākošā mēneša pirmā datuma 2.Turpina saņemt dabasgāzi no publiskā tirgotāja
Līdz 2019.gada 1.janvārim publiskā tirgotāja pienākumus pilda AS "Latvijas Gāze"

Tirdzniecības līgumā ar dabasgāzes mājsaimniecību lietotājiem jāiekļauj informācija par:

- līgumslēdzēju pusēm, tirdzniecības periodu, cenu, darbības termiņu un pirmstermiņa izbeigšanas maksu - sadales sistēmu operatora (SSO) un sistēmas pakalpojuma tarifiem - atļauto maksimālo slodzi - norēķina veidiem - tirgotāja pienākumu norēķināties ar SSO un nodokļiem - līguma izbeigšanu, ja lietotājs zaudējis objekta īpašuma, lietošanas vai valdījuma tiesības - pretenziju un jautājumu izskatīšanu - pušu tiesībām, pienākumiem un atbildību - SSO avārijas dienestu

Baiba Miltovica 0
expert
Representation of organized consumer civil society at national and international (EU) level. International adult education and training project management (Europe for Citizens programme; The European Social Fund; European Commission DG JUST financed projects; Nordic Council of Ministers supported projects). National contact point of Consumer Classroom and Consumer Champion EU wide platforms.
Επιστροφή στην αρχή
Πληροφορίες
We are sorry but we cannot execute your request. The page was not found.
We are sorry but at this moment you don't have access to execute the request ?
We are sorry but i cannot execute your request. A internal server error occurred
Comment Report
Χρειάζεστε βοήθεια; Ανατρέξτε στηνενότητα βοήθεια