Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Χρηματοδότηση έργου

Το Consumer Classroom είναι μια δικτυακή πύλη για καθηγητές η οποία χρηματοδοτείται από την ΕΕ και απευθύνεται σε καθηγητές σε ολόκληρη την ΕΕ με σκοπό να τους εφοδιάσει με πόρους για τη διδασκαλία της αγωγής του καταναλωτή. Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Διευθύνσεις (ΓΔ)

ΓΔ Δικαιοσύνης και Καταναλωτών
ΓΔ Παιδείας και Πολιτισμού
ΓΔ για Έρευνα και Καινοτομία
Επικοινωνιακά Δίκτυα, Περιεχόμενο και Τεχνολογίες

Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Δείτε περισσότεραΚλείσιμο


Dabasgāzes tirgus atvēršana mājsaimniecībām jau nākošgad!

Raksta mērķis ir iepazīstināt dabasgāzes mājsaimniecību lietotājus ar atvērtā gāzes tirgus darbības nosacījumiem. Brīvā tirgus apstākļos, pastāvot konkurencei dabasgāzes cena veidojas tirgū. Nepastāv cenu regulēšana un tirgus reaģē uz ekonomikas apstākļiem un izmaiņām. Dabasgāzes cenas ir atkarīgas no dabasgāzes piegādes līgumu nosacījumiem par kādiem katrs dabasgāzes tirgotājs ir vienojies ar piegādātājiem vai ražotājiem. Bieži vien dabasgāzes cena ir piesaistīta naftas produktu cenai, tādējādi dabasgāzes cenas mainīsies atkarībā no izmaiņām naftas produktu cenās.

Saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK, www.sprk.gov.lv ) noteikto pienākums piegādāt dabasgāzi saistītajiem lietotājiem (mājsaimniecības lietotājiem) par regulētiem tarifiem ir noteikts publiskajam tirgotājam, kura darbības kārtību nosaka Ministru kabinets. Līdz 2019.gada 1.janvārim publiskā tirgotāja pienākumus pilda AS "Latvijas Gāze". Pēc 2019.gada 1.janvāra pienākums sniegt dabasgāzes tirdzniecības pakalpojumus saistītajiem lietotājiem Latvijas teritorijā ir dabasgāzes tirgotājam, kurš nodrošina dabasgāzes tirdzniecības pakalpojumu lielākajam mājsaimniecības lietotāju skaitam .

Dabasgāzes atvēršanas gaita mājsaimniecībām paredz divas atšķirīgas situācijas, ja patērētājs izvēlas mainīt tirgotāju un, ja patērētājs nemaina tirgotāju:

Ja patērētājs izvēlas mainīt tirgotāju

Ja patērētājs nemaina tirgotāju

1. Slēdz līgumu ar jaunu tirgotāju (līgumam jābūt noslēgtam līdz tekošā mēneša 15. datumam)

1. Saglabājas "saistītā lietotāja" statuss

2. Saņemt gāzi pēc jaunā līguma no nākošā mēneša pirmā datuma

2.Turpina saņemt dabasgāzi no publiskā tirgotāja

Līdz 2019.gada 1.janvārim publiskā tirgotāja pienākumus pilda AS "Latvijas Gāze"

Tirdzniecības līgumā ar dabasgāzes mājsaimniecību lietotājiem jāiekļauj informācija par:

- līgumslēdzēju pusēm, tirdzniecības periodu, cenu, darbības termiņu un pirmstermiņa izbeigšanas maksu
- sadales sistēmu operatora (SSO) un sistēmas pakalpojuma tarifiem
- atļauto maksimālo slodzi
- norēķina veidiem
- tirgotāja pienākumu norēķināties ar SSO un nodokļiem
- līguma izbeigšanu, ja lietotājs zaudējis objekta īpašuma, lietošanas vai valdījuma tiesības
- pretenziju un jautājumu izskatīšanu
- pušu tiesībām, pienākumiem un atbildību
- SSO avārijas dienestu

Paredzams, ka pārvades sistēmas operatora (PSO) pienākumus pildīs AS “Conexus Baltic Grid”; sadales sistēmu operatora (SSO) pienākumus pildīs SIA "GASO". Dabasgāzes uzglabāšanu nodrošinās Inčukalna pazemes gāzes krātuve (Inčukalna PGK), tomēr tirgotāju būs krietni vairāk. SPRK apkopotajā dabasgāzes tirgotāju reģistrā kopā reģistrēti 33 uzņēmumi ( https://www.sprk.gov.lv/uploads/doc/Gzestirgotjureistrs.pdf ), kas vēlas tirgot dabasgāzi Latvijā, tomēr šobrīd nav skaidrs, kurš no tirgotājiem orientēsies uz mājsaimniecību segmentu.

Saskaņā ar SPRK informāciju dabasgāzes kopējo cenu veidos - gāzes cena, pārvades, uzglabāšanas un sadales tarifi, tirdzniecības komponente, akcīzes nodoklis un PVN (21%). Tirgotājam ir noteikts pienākums dabasgāzes mājsaimniecību lietotājam izrakstīt vienotu rēķinu, kurā ietvertas gan saņemtās dabasgāzes un sistēmas pakalpojumu izmaksas, gan nodokļi.

Paredzams, ka jauno tirgus dalībnieku piedāvājumi aktualizēsies 2018.gada nogalē, līdz ar to mājsaimniecībām būs jāpieņem lēmums palikt pie esošā pakalpojuma sniedzēja vai izmantot cita tirgotāja piedāvājumu.

Papildus informāciju skatīt šeit: www.pateretajs.lv

Ετικέτες:

Εγγραφή τώρα!

  • Δημιουργία διαδικτυακού μαθήματος
  • Εκτέλεση δια-σχολικών έργων
  • Εξατομικευμένος χώρος σύνδεσης
  • Βαθμολόγηση και αξιολόγηση πηγών

Δημιουργία μαθήματος

Επιστροφή στην αρχή

Μετάβαση στα φόρα...

Πληροφορίες
We are sorry but we cannot execute your request. The page was not found.
We are sorry but at this moment you don't have access to execute the request ?
We are sorry but i cannot execute your request. A internal server error occurred