Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Χρηματοδότηση έργου

Το Consumer Classroom είναι μια δικτυακή πύλη για καθηγητές η οποία χρηματοδοτείται από την ΕΕ και απευθύνεται σε καθηγητές σε ολόκληρη την ΕΕ με σκοπό να τους εφοδιάσει με πόρους για τη διδασκαλία της αγωγής του καταναλωτή. Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Διευθύνσεις (ΓΔ)

ΓΔ Δικαιοσύνης και Καταναλωτών
ΓΔ Παιδείας και Πολιτισμού
ΓΔ για Έρευνα και Καινοτομία
Επικοινωνιακά Δίκτυα, Περιεχόμενο και Τεχνολογίες

Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Δείτε περισσότεραΚλείσιμο


En av tre nord­menn har hatt et negativt møte med helsevesenet de siste fem årene

Når sykdom rammer trenger du god oppfølging. En av tre har hatt negative opplevelser de siste fem årene med helsevesenet. Det som går igjen, er dårlig kommunikasjon, og manglende oppfølging. En like stor andel knytter sin negative opplevelse til lang ventetid for å få time, viser en undersøkelse Forbrukerrådet har gjort.

– Over halvparten av de som klager på helsevesenet, sier at de ikke har fått god nok oppfølging. Når du sitter og venter på svar fra prøver, og du ikke hører noe, er det lett å bli utålmodig. Her har helsevesenet en jobb å gjøre, sier fagdirektør for offentlige tjenester Ann-Kristin Vie.

Krever bedre informasjon

God kommunikasjon ligger i bunnen for all brukermedvirkning, også i helsevesenet. Undersøkelsen viser at det er unge under 45 som forstår minst av informasjonen.

– Vi mener at leger og sykepleiere må forsikre seg om at pasienten har forstått hva de blir fortalt om egen helse før de går ut døra. Det vil skape mer fornøyde pasienter, økt pasientsikkerhet, og mindre arbeid med å forklare folk hva som feiler dem eller hvorfor de ikke hører mer fra helsevesenet, sier fagdirektøren.

Klager på liten tid

Pasienter, brukere og pårørende befinner seg ofte i en krise. De er syke, slitne og kan være redde. Det kan være et vanskelig utgangspunkt for god og ivaretakende dialog. Nesten fire av ti har opplevd at det ble for kort tid hos fastlegen, ifølge undersøkelsen.

– Vi forstår at tid er en knapphetsressurs i helsevesenet, men den profesjonelle part har ansvaret for å sikre at informasjonen kommer godt nok frem. Vi etterlyser tiltak for å sikre at tiden strekker til, sier Vie.

Kjøper seg fri fra ventetid

Undersøkelsen viser at 23 prosent hadde kjøpt en privat helsetjeneste for å få raskere undersøkelse eller operasjon. Dette er vanligst blant de mellom 30 og 60 år. De som er yngre, eller eldre, velger å stå i køen.

– Har man råd og dårlig tid, velger folk å kjøpe seg fri fra helsekøen. Ventetid har betydning når man ikke er frisk, sier Vie.

Spør når du er usikker

Forbrukerrådet oppfordrer pasienter til å spørre legen eller sykepleieren hver gang de er usikre på hva som blir forsøkt kommunisert skriftlig eller muntlig.

– Det skal ikke være sånn at pasienter forlater et sykehus eller en konsultasjon, uten å ha forstått hva de har blitt fortalt om egen helse. Spør derfor når du er usikker, og har du mange plager, så spør om legen trenger ekstra tid når du bestiller time, oppfordrer fagdirektør Ann-Kristin Vie.

Våre pasientråd:

•Tenk gjennom hva du skal si. Noter hva som plager deg og spørsmål på forhånd.

•Har du mange ting du vil ta opp, spør på forhånd om legen kan besvare spørsmålene dine i løpet av én legetime.

•Spør om det er greit å ta med pårørende, dersom du trenger en støttespiller.

•Pass på at du får tatt opp det du skulle. Sjekk notatene dine før du går.

•Gjenta det du ble enig med legen om, og får du en henvisning, be om en kopi.

2015 Befolkningsundersøkelse om kommunikasjon i helseverket:

https://fil.forbrukerradet.no/wp-content/uploads/2016/04/2016-PDF-Befolkningsundersøkelse-om-kommunikasjon-i-helsevesenet.pdf

Ετικέτες:

Εγγραφή τώρα!

  • Δημιουργία διαδικτυακού μαθήματος
  • Εκτέλεση δια-σχολικών έργων
  • Εξατομικευμένος χώρος σύνδεσης
  • Βαθμολόγηση και αξιολόγηση πηγών

Δημιουργία μαθήματος

Επιστροφή στην αρχή

Μετάβαση στα φόρα...

Πληροφορίες
We are sorry but we cannot execute your request. The page was not found.
We are sorry but at this moment you don't have access to execute the request ?
We are sorry but i cannot execute your request. A internal server error occurred