Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Χρηματοδότηση έργου

Το Consumer Classroom είναι μια δικτυακή πύλη για καθηγητές η οποία χρηματοδοτείται από την ΕΕ και απευθύνεται σε καθηγητές σε ολόκληρη την ΕΕ με σκοπό να τους εφοδιάσει με πόρους για τη διδασκαλία της αγωγής του καταναλωτή. Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Διευθύνσεις (ΓΔ)

ΓΔ Δικαιοσύνης και Καταναλωτών
ΓΔ Παιδείας και Πολιτισμού
ΓΔ για Έρευνα και Καινοτομία
Επικοινωνιακά Δίκτυα, Περιεχόμενο και Τεχνολογίες

Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Δείτε περισσότεραΚλείσιμο


Rozvoj kľúčových kompetencií s Consumer Classroom

0 σχόλια

Ciele, obsah a formy vzdelávania na slovenských školách sú učiteľom dané. Stále im však zostáva  dostatok priestoru pre slobodné rozhodovanie o tom čo budú a ako budú učiť. Zvoliť správny obsah a  stratégiu vyučovania znamená myslieť na to, čo  sa majú naučiť žiaci.

Prvým krokom k tomu, aby žiaci mali záujem " ísť cestou,  po ktorej ich chce  viesť učiteľ" je vhodne zvolená  motivácia vyučovacej.hodiny.  V tradičnom predmetovo-orientovanom vyučovaní  je to pre učiteľa často ťažká práca. Účinnou  pomocou môže byť prierezovo orientované vyučovanie, v ktorom sa neoddeľujú jednotlivé oblasti vedy, či jednotlivých predmetov. Prierezové vyučovanie je prepojené do celistvého obrazu sveta a jeho javov, súvislostí, ktoré dávajú zmysel,pitom vychádza zo skutočného, každodenného života, ktorý často poznajú samotní žiaci. 

Pátranie učiteľov po učebných zdrojoch, ktoré majú vysokú motivačnú hodnotu pre žiakov môže každému učiteľovi uľahčiť spotrebiteľské vzdelávanie. Zahŕňa širokú paletu otázok kvality života, zdravia, ekonomiky, práva, trvalej udržateľnosti spotreby a života, výživy, financií, bezpečnosti, atď.  V spojení so skúsenosťami   žiakov pomáha rozvíjať  schopnosti analyzovať a riešiť problémy, ktoré sú dôležité pre rozvoj kľúčových kompetencií  pre celoživotné vzdelávanie a pre život v globálnej spoločnosti.

Učiteľom preto odporúčame  učebné zdroje z edukačného portálu  Consumer Classroom ako efektívneho pomocníka v príprave na vyučovanie, pretože predkladá kvalitné oborné texty, hotové vyučovacie hodiny, moderné metódy vzdelávania a metodické rady  skúsenosti učiteľov zo všetkých krajín Európskej únie.     

V Starej Ľubovni 22.11.2017 

Božena Stašenková 0
expert
Som učiteľka ekonomických predmetov a špecializujem sa na spotrebiteľské vzdelávanie. Pracujem ako metodik pre vzdelávanie učiteľov na základných a stredných školách.
Επιστροφή στην αρχή
Πληροφορίες
We are sorry but we cannot execute your request. The page was not found.
We are sorry but at this moment you don't have access to execute the request ?
We are sorry but i cannot execute your request. A internal server error occurred
Comment Report
Χρειάζεστε βοήθεια; Ανατρέξτε στηνενότητα βοήθεια