Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Χρηματοδότηση έργου

Το Consumer Classroom είναι μια δικτυακή πύλη για καθηγητές η οποία χρηματοδοτείται από την ΕΕ και απευθύνεται σε καθηγητές σε ολόκληρη την ΕΕ με σκοπό να τους εφοδιάσει με πόρους για τη διδασκαλία της αγωγής του καταναλωτή. Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Διευθύνσεις (ΓΔ)

ΓΔ Δικαιοσύνης και Καταναλωτών
ΓΔ Παιδείας και Πολιτισμού
ΓΔ για Έρευνα και Καινοτομία
Επικοινωνιακά Δίκτυα, Περιεχόμενο και Τεχνολογίες

Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Δείτε περισσότεραΚλείσιμο


Slovenski potrošniki smo koš za smeti za hrano, ki je drugje ne prodajo

Na letošnjem Statističnem dnevu  je bila prehrana osrednja tema. Prehranske navade Slovencev so slabe. Cena je pogosto odločilni dejavnik, kar je najbolj problematično pri nakupu živil v vrtcih in šolah. Podatki so pokazali, da se potrošniki pogosto odločijo za cenejša živila, ki jih kupujejo v večjih količinah, nato pa preostanek zavržejo. Če npr. kupimo 10 dekagramov kvalitetnega  sira po nekoliko višji ceni, je manjša možnost, da ga bomo zavrgli, kot če kupimo kilogram cenejšega in manj kvalitetnega. Kvalitetna  hrana, ki je pridelana ali proizvedena na naraven način, ne more biti poceni. V Sloveniji smo pri mleku 120-odstotno samooskrbni, a še vedno uvozimo 49 odstotkov mlečnih izdelkov, ki napolnijo trgovske police in gostinske lokale.

Na Nacionalnem inštituta za javno zdravje so opozorili, da so prehranske navade Slovencev slabe in da ni mogoče pričakovati, da se bodo v kratkem času spremenile. Trendi se sicer nekoliko izboljšujejo, predvsem pri šolarjih, pri katerih je sadje vse bolj priljubljeno, manj pa je popularna zelenjava, ki jo uživa tudi vse manj odraslih.

Čeprav med pridelovalci in proizvajalci hrane prevladuje občutek manjvrednosti,  je pri tradicionalnem načinu pridelave in proizvodnje hrana bolj kakovostna. Še vedno imamo razmeroma dobro vzpostavljen zadružni sistem, ki ima ključno vlogo pri odkupu pridelkov in živine. Ta sistem kaže nadgraditi, kar bi lahko pripomoglo k oživitvi domače pridelave hrane.

V Sloveniji je samooskrba samo 49%. Po površini njiv na prebivalca (851 kvadratnih metrov) je Slovenija krepko pod evropskim povprečjem glede samooskrbe, pa tudi pod povprečjem sosednjih držav. Kmetije v Sloveniji sicer uporabljajo skoraj 477. 000 hektarjev kmetijskih zemljišč oz. približno četrtino ozemlja, vendar je več kot polovica teh zemljišč travnikov in pašnikov, saj se kar 80 odstotkov kmetij ukvarja z živinorejo.

Vir : https://www.rtvslo.si/okolje/novice/slovenski-potrosniki-smo-kos-za-smeti-za-hrano-ki-je-drugje-ne-prodajo/413258

Ετικέτες:

Εγγραφή τώρα!

  • Δημιουργία διαδικτυακού μαθήματος
  • Εκτέλεση δια-σχολικών έργων
  • Εξατομικευμένος χώρος σύνδεσης
  • Βαθμολόγηση και αξιολόγηση πηγών

Δημιουργία μαθήματος

Επιστροφή στην αρχή

Μετάβαση στα φόρα...

Πληροφορίες
We are sorry but we cannot execute your request. The page was not found.
We are sorry but at this moment you don't have access to execute the request ?
We are sorry but i cannot execute your request. A internal server error occurred