Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Χρηματοδότηση έργου

Το Consumer Classroom είναι μια δικτυακή πύλη για καθηγητές η οποία χρηματοδοτείται από την ΕΕ και απευθύνεται σε καθηγητές σε ολόκληρη την ΕΕ με σκοπό να τους εφοδιάσει με πόρους για τη διδασκαλία της αγωγής του καταναλωτή. Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Διευθύνσεις (ΓΔ)

ΓΔ Δικαιοσύνης και Καταναλωτών
ΓΔ Παιδείας και Πολιτισμού
ΓΔ για Έρευνα και Καινοτομία
Επικοινωνιακά Δίκτυα, Περιεχόμενο και Τεχνολογίες

Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Δείτε περισσότεραΚλείσιμο


Sprejeta šolska shema za obdobje od 2017/2018 do 2022/2023

“Šolska shema” je vladna strategija pomoči za razdeljevanje sadja, zelenjave, mleka in mlečnih izdelkov otrokom v osnovnih šolah in v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, z namenom povečanja uživanja zelenjave, sadja in mleka ter mlečnih izdelkov pri otrocih in mladostnikih, in istočasno povečanje porabe lokalnega sadja in zelenjave v šolah ter ozaveščenost otrok o kmetijstvu in prehrani.

V Sloveniji je bila sprejeta šolska shema za šestletno obdobje − od šolskega leta 2017/2018 do 2022/2023. Za šolsko leto 2017/2018 se je v šolsko shemo prijavilo rekordno število šol. Zaradi velike zainteresiranosti šol se EU sredstva dopolnjujejo s sredstvi proračuna RS.

Namen ukrepa je ustaviti trend zmanjševanja porabe sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov in omejiti naraščanje pojava prekomerne telesne teže in debelosti pri otrocih. Poraba sadja in zelenjave pri otrocih tako v EU kot v državah članicah

pada in je v veliki večini držav članic EU pod priporočenim dnevnim vnosom, ki je 400 g sadja in zelenjave na dan.

Tako imenovano šolsko sadje in zelenjavo ter šolsko mleko v šoli razdeljujejo kot dodatni obrok.

V strategiji je poudarjeno, da morajo biti mlečni izdelki brez dodatkov (sladkor in sladila, arome, sadje, oreški, kakav, čokolada). Cilj šolske sheme je tudi zmanjševanje debelosti in prekomerne teže pri otrocih in mladostnikih, kar lahko vpliva na pojav sladkorne bolezni tipa II že v mladosti.

Strategija vsebuje predvidene spremljevalne izobraževalne ukrepe, v okviru katerih bodo lahko otroci pokušali tudi ostale kmetijske proizvode, kot so med ter oljčno in bučno olje. Izbir dobaviteljev šole usmerjajo načela kratkih verig.S tem bi povečali dobavo lokalnih proizvodov in živil v šole.

Ozadje
Evropska komisija je s šolskim letom 2009/2010 uvedla Shemo šolskega sadja (SŠSZ). V novi skupni kmetijski politiki iz leta 2013 je SŠSZ dobila novo ime:”Shema šolskega sadja in zelenjave” (SŠSZ). Na osnovi teh prijav ministrstvo vsako leto vloži na Evropsko komisijo zahtevek za EU pomoč. Država članica mora vsako leto pripraviti strategijo, ki določa:

  • spisek upravičenih proizvodov (vrste sadja in zelenjave, sveže oz. predelano),
  • trajanje sheme,
  • ciljno skupino (otroci),
  • vključenost relevantnih partnerjev,
  • spremljevalne ukrepe (opis dejavnosti)

Pri sodelovanju v šolski shemi je potrebno izvajati reden monitoring, vrednotenje in obveščanje javnosti. Šola mora imeti izobešen plakat iz katerega je razvidno,da sodeluje v SŠSZ s finančno pomočjo EU. Lahko uporabi tudi ostala sredstva obveščanja javnosti.

Več:

http://www.shemasolskegasadja.si/sprejeta-je-sestletna-strategija-za-izvajanje-solske-sheme-v-sloveniji-od-solskega-leta-2017/2018-do-2022/2023

http://www.arsktrp.gov.si/si/storitve_ukrepi/trzni_ukrepi/solska_prehrana/solska_shema/

 

 

Ετικέτες:

Εγγραφή τώρα!

  • Δημιουργία διαδικτυακού μαθήματος
  • Εκτέλεση δια-σχολικών έργων
  • Εξατομικευμένος χώρος σύνδεσης
  • Βαθμολόγηση και αξιολόγηση πηγών

Δημιουργία μαθήματος

Επιστροφή στην αρχή

Μετάβαση στα φόρα...

Πληροφορίες
We are sorry but we cannot execute your request. The page was not found.
We are sorry but at this moment you don't have access to execute the request ?
We are sorry but i cannot execute your request. A internal server error occurred