Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Χρηματοδότηση έργου

Το Consumer Classroom είναι μια δικτυακή πύλη για καθηγητές η οποία χρηματοδοτείται από την ΕΕ και απευθύνεται σε καθηγητές σε ολόκληρη την ΕΕ με σκοπό να τους εφοδιάσει με πόρους για τη διδασκαλία της αγωγής του καταναλωτή. Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Διευθύνσεις (ΓΔ)

ΓΔ Δικαιοσύνης και Καταναλωτών
ΓΔ Παιδείας και Πολιτισμού
ΓΔ για Έρευνα και Καινοτομία
Επικοινωνιακά Δίκτυα, Περιεχόμενο και Τεχνολογίες

Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Δείτε περισσότεραΚλείσιμο


Pogled v Dolcetin Kotiček za učitelje

0 σχόλια

Kako odgovorno ravnati s svojim in tujim z denarjem? Kako izbirati hrano na podlagi njenih hranilnih in energijskih vrednosti ter drugih pomembnih kriterijev? Kako se kritično odzivati na oglasna sporočila, tudi tista z prehranskimi in zdravstvenimi trditvami o hrani? Kako naravi čim prijazneje ravnati z odpadki? Kako se smotrno odločati pri izbiri prevoza, na primer v šolo? Kako upravljati lastne finance? Kako se znajti z javnimi storitvami? … Kako skratka kritično sprejemati in interpretirati informacije ter se odgovorno (do družbe in narave) odločati pri svojih potrošniških izbirah?

To so le nekatera od vprašanj, ki si jih vsak posameznik zastavlja v svojem potrošniškem življenju. Vsak posameznik oz. državljan predvsem v razvitem svetu je namreč tudi ali predvsem potrošnik. Nenehno se mora odločati, ko izbira med ponujenimi izdelki (prehrana, obleka, oprema doma …) in storitvami (zdravstvenimi, finančnimi, transportnimi …). Pri tem je koristno, da se zaveda svojih pravic, in da ve, kako ga zakoni varujejo. Še pomembneje je, da razvije kritično distanco do tržnih aktivnosti ponudnikov in njihovega oglaševalskega nagovora. Kot nekakšen ideal se tu vzpostavlja pojem trajnostne potrošnje.

Da se bo lahko samostojno in odgovorno odločal, mora posameznik razviti ustrezne spretnosti, znanja in stališča. V zgodnjem odraščanju imata ključno vlogo družina in šola. Predvsem slednja lahko učencem in dijakom strukturirano nudi orientacijo k tehtnim potrošniškim odločitvam.

V slovenskem osnovnem in srednjem izobraževanju ni samostojnega predmeta, ki bi zajemal ta potrošniška področja, so pa nekatere potrošniške teme vključene v druge predmete. Prav z namenom, da učiteljem osnovnih in srednjih šol olajša vključevanje izobraževanja za potrošnika v svoje predmete, je skupina avtorjev (Suzana Sedmak, Stojan Kostanjevec, Katarina Košmrlj in Francka Lovšin Kozina) pripravila brošuro Izobraževanje potrošnikov: pogled v Dolcetin Kotiček za učitelje, ki jo je leta 2008 izdal Generalni direktorat za zdravje in varstvo potrošnikov pri Evropski komisiji. Publikacija je nastala v okviru evropskega projekta Dolceta, predhodnice današnje Consumer Classroom.

Gradivo, ki obsega dvaintrideset strani, vključuje osem učnih priprav oz. načrtov učnih enot. Ti načrti z ustrezno strukturo (uvod, učni rezultati, metode in oblike poučevanja, učna sredstva, učna strategija) in priloženimi delovnimi listi omogočajo učiteljem pripravo in izvedbo od ene do treh šolskih ur pouka poudarkom na aktivnem sodelovanju učencev. Učne priprave so razdeljene po ciljnih starostnih skupinah: osnovnošolci, srednješolci in odrasli.

Vse tri učne priprave za srednjo šolo so že vključene med vire Consumer Classroom v slovenskem jeziku: Kako kupovati hrano, Potrošniške izbire in Prevoz v šolo. Poleg teh bi lahko bile (z morebitnimi prilagoditvami ali tudi kot enostavno le ideja) za učitelje uporabne tudi tri učne priprave za osnovno šolo Moj denar, Izberimo prigrizek z manj sladkorja in Kam z odpadki ter dve, mišljeni predvsem za izobraževanje odraslih, Finančne posledice potrošnikovih odločitev in Zdravstvo in zdravstvene storitve. Seveda je mogoče učne priprave za eno starostno skupino uporabiti ali prilagoditi tudi za drugo.

Brošuro, ki je sicer izšla tudi v tiskani obliki, je trenutno mogoče prenesti iz spletne knjigarne EU (EU Bookshop) le v elektronski obliki.

Boris Kobeja 0
expert
Sodelavec projekta Consumer Classroom v Sloveniji
Επιστροφή στην αρχή
Πληροφορίες
We are sorry but we cannot execute your request. The page was not found.
We are sorry but at this moment you don't have access to execute the request ?
We are sorry but i cannot execute your request. A internal server error occurred
Comment Report
Χρειάζεστε βοήθεια; Ανατρέξτε στηνενότητα βοήθεια