Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Χρηματοδότηση έργου

Το Consumer Classroom είναι μια δικτυακή πύλη για καθηγητές η οποία χρηματοδοτείται από την ΕΕ και απευθύνεται σε καθηγητές σε ολόκληρη την ΕΕ με σκοπό να τους εφοδιάσει με πόρους για τη διδασκαλία της αγωγής του καταναλωτή. Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Διευθύνσεις (ΓΔ)

ΓΔ Δικαιοσύνης και Καταναλωτών
ΓΔ Παιδείας και Πολιτισμού
ΓΔ για Έρευνα και Καινοτομία
Επικοινωνιακά Δίκτυα, Περιεχόμενο και Τεχνολογίες

Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Δείτε περισσότεραΚλείσιμο


Come divento un consumatore consapevole?

0 σχόλια

 

Siamo consumatori di beni, servizi, notizie e spesso è difficile districarsi tra le trappole del marketing o le bufale mediatiche. Compiere delle scelte consapevoli e quindi libere è possibile, ma non semplice. 

L’attività didattica che vi propongo è divisa in due esercitazioni. Nella prima, quella più ludica e adatta anche ai ragazzi più giovani che vi propongo oggi, andremo a creare un progetto di comunicazione; nella seconda, più complessa e adatta ai ragazzi della scuola secondaria, andremo a ‘smontarne’ uno. Pronti per la prima?

 

Prima esercitazione ‘Come divento un consumatore consapevole?’

Età: scuola primaria e secondaria di primo grado 

Tempi: 3 o più lezioni

Obiettivo didattico: Lo scopo è quello di guidare i ragazzi, coinvolgendoli in prima persona attraverso l’esperienza diretta e concreta di un gioco di ruolo, alla scoperta dei meccanismi indotti che stanno alla base di alcune nostre scelte. La discussione del percorso li aiuterà a sviluppare consapevolezza e senso di responsabilità.

 

- Prima fase Brainstorming - Qualche giorno prima dire ai ragazzi di portare le riviste che leggono, qualcuna dei genitori e qualcuna la si porta (riviste di intrattenimento, femminili, generici, cultura, scienze, pettegolezzo, quotidiani). Nella prima fase dell’incontro chiederete ai ragazzi di scegliere le pubblicità, gli articoli che attirano la loro attenzione (pensare anche alla tv,) e domanderete loro di spiegare perché li hanno scelti. Introducete l’argomento spiegando i meccanismi della comunicazione e del marketing (target, obiettivi…). Vi siete mai accorti che, per esempio, nella pubblicità di uno shampoo non si vendendo capelli più puliti, ma gioventù e bellezza? Quando una notizia viene pubblicizzata si cerca di fornire un punto di vista che emozioni nel bene o nel male? Proviamo a riguardare le pubblicità scelte e analizziamole sotto questo punto di vista… Cosa mi stanno dicendo in realtà? Che stile viene utilizzato? E’ sempre lo stesso o cambia a seconda del destinatario? I colori, il testo? Ci sono parole ricorrenti? Cosa viene venduto e che emozione mi sta dando?

  • Compito a casa… guardare la TV

- Seconda fase Gioco - Divido la classe in tre gruppi: un gruppo sarà costituito dai pubblicitari, un’altro dai giornalisti e un terzo da un’associazione di consumatori. Ai tre gruppi consegnerò una busta al cui interno troveranno la descrizione neutrale di un prodotto coinvolgente (assurdo, divertente o irritante), uguale per tutti. Ogni gruppo avrà a disposizione un’ora di tempo per creare una campagna di comunicazione, in base al suo ruolo ‘istituzionale’, che racconti il prodotto agli altri. Allo scadere del tempo ogni gruppo dovrà presentarsi agli altri. Dopo la presentazione, la discussione: cosa ho cercato di fare, perché, a chi mi sono rivolto, con che linguaggio. Ha funzionato? Che cosa andava bene e cosa meno? 

 

- Terza fase Riflessione - Ognuno di noi è sensibile a determinati argomenti: abbiamo aspirazioni e fragilità, vogliamo sentire di appartenere ad un gruppo, aderiamo a dei valori. Tutti questi elementi sono parte di noi e ci guidano nelle nostre scelte. Chi si occupa di comunicazione lo sa bene e usa le tecniche a proprio vantaggio, è sempre un male o un bene?

 

Ti è piaciuto questo articolo? Visita anche il mio sito:

Vanessa Vaio 0
expert
As I graduated in Natural Sciences in 1994 I've been teaching for five years, but informal education was much more my style so since 1999 I've been responsible of the planning, the preparation, the realization and the organization of complex enviromental education projects. I've been leading a team of 15 experts. Since 2009 I'm a consultant in Educational and Heritage Interpretation projects and Interpretive Master planner.
Επιστροφή στην αρχή
Πληροφορίες
We are sorry but we cannot execute your request. The page was not found.
We are sorry but at this moment you don't have access to execute the request ?
We are sorry but i cannot execute your request. A internal server error occurred
Comment Report
Χρειάζεστε βοήθεια; Ανατρέξτε στηνενότητα βοήθεια