Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Χρηματοδότηση έργου

Το Consumer Classroom είναι μια δικτυακή πύλη για καθηγητές η οποία χρηματοδοτείται από την ΕΕ και απευθύνεται σε καθηγητές σε ολόκληρη την ΕΕ με σκοπό να τους εφοδιάσει με πόρους για τη διδασκαλία της αγωγής του καταναλωτή. Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Διευθύνσεις (ΓΔ)

ΓΔ Δικαιοσύνης και Καταναλωτών
ΓΔ Παιδείας και Πολιτισμού
ΓΔ για Έρευνα και Καινοτομία
Επικοινωνιακά Δίκτυα, Περιεχόμενο και Τεχνολογίες

Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Δείτε περισσότεραΚλείσιμο


Kważi kwart tal-ikel li nixtru jinħela u jintrema

Skont studju riċenti tal-NSO jirriżulta li bħala medja kważi kwart (22%) tal-ikel li nixtru Malta jispiċċa jinħela u jintrema. L-istess studju juri li l-ħela tal-ikel jammonta għal aktar minn 55% tal-iskart domestiku li jiġi ġġenerat mid-djar Maltin. “Dan il-ħela tal-ikel li jispiċċa jintrema jeħtieġ li jiġi indirizzat mhux biss permezz ta’ kampanja pubbliċitarja imma wkoll b’qafas legali li f’pajjiżna bħalissa ser ikun qed jiġi ppreparat ħalli b’hekk tiġi indirizzata din l-isfida”, qal l-Onorevoli José Herrera, Ministru Għall-Iżvilupp Sostenibbli, Ambjent u Tibdil Fil-Klima.

 

Dawn l-aħħar xhur, f’Malta ġiet introdotta l-borża tal-iskart organiku ma’ diversi lokalitajiet, fosthom ma’ Għawdex kollu. Bil-borża organika nistgħu nnaqsu serjament l-iskart mill-ikel li jispiċċa fil- landfills  u minflok dan l-iskart ikun jista’ jiġi pproċessat u minnu nipproduċu riżorsa oħra.

 

L-iskart iġġenerat mill-ikel huwa kontributur ewlieni ghall-emissjonijiet ta’ gassijiet serra fl-arja (GHG) u allura tat-tibdil fil-klima. Biex jonqsu dawn l-emissjonijiet, fost l-oħrajn, il-pajjiżi Membri tal-UE qed jintalbu biex sas-sena 2025 jitnaqqas l-iskart tal-ikel bi tletin fil-mija, waqt li sas-sena 2030 dan jonqos b’ħamsin fil-mija. Kull persuna huwa stmat li tiġġenera mal-180 kilo ta’ skart mill-ikel kull sena.

Ετικέτες:

Εγγραφή τώρα!

  • Δημιουργία διαδικτυακού μαθήματος
  • Εκτέλεση δια-σχολικών έργων
  • Εξατομικευμένος χώρος σύνδεσης
  • Βαθμολόγηση και αξιολόγηση πηγών

Δημιουργία μαθήματος

Επιστροφή στην αρχή

Μετάβαση στα φόρα...

Πληροφορίες
We are sorry but we cannot execute your request. The page was not found.
We are sorry but at this moment you don't have access to execute the request ?
We are sorry but i cannot execute your request. A internal server error occurred