Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Χρηματοδότηση έργου

Το Consumer Classroom είναι μια δικτυακή πύλη για καθηγητές η οποία χρηματοδοτείται από την ΕΕ και απευθύνεται σε καθηγητές σε ολόκληρη την ΕΕ με σκοπό να τους εφοδιάσει με πόρους για τη διδασκαλία της αγωγής του καταναλωτή. Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Διευθύνσεις (ΓΔ)

ΓΔ Δικαιοσύνης και Καταναλωτών
ΓΔ Παιδείας και Πολιτισμού
ΓΔ για Έρευνα και Καινοτομία
Επικοινωνιακά Δίκτυα, Περιεχόμενο και Τεχνολογίες

Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Δείτε περισσότεραΚλείσιμο


Makelaars Jong Leren Eten van start

Provinciale regiomakelaars gaan verbinding maken tussen gezonde en duurzame voeding. Samen met de GGD, JOGG en NME-centra bieden ze een aanbod voor scholen. Op 26 januari 2017 zijn ze van start gegaan. Ze zijn een onderdeel van het programma Jong Leren Eten, dat beoogt dat kinderen en jongeren van 0-18 jaar meer weten over voedsel zodat ze gezonde en bewuste keuzes maken. Het doel is dat ze meer groente en fruit gaan eten en dat ze zich bewust zijn van gezonde en duurzame keuzemogelijkheden.

Het programma richt zich op kinderdagverblijven en scholen. Het is de bedoeling dat scholen wekelijks in hun lesprogramma en met praktische oefeningen aandacht besteden aan gezond en bewust eten. Er is een compleet lesprogramma ontwikkeld waarin kinderen leren:

  • verschillende smaken kennen en waarderen;
  • alles over de herkomst van voedsel;
  • zelf voedsel bereiden en bewaren;
  • over allerlei soorten voedsel, en
  • hoe ze gezonde en duurzame keuzes kunnen maken.

Het programma Jong Leren Eten helpt bij kennisontwikkeling over eten én op proeven, beleven en ervaren. Daarbij is ook aandacht voor een gezond aanbod in de omgeving (zoals schoolkantines, automaten). Zo leren kinderen samen anders handelen.

Op de website www.jonglereneten.nl staat een compleet overzicht van alle projecten en programma’s op het gebied van voeding. Zoals het aanbod van Gezonde School, Smaaklessen, EU-Schoolfruit, de Gezonde Schoolkantine, schooltuinen, excursies en kooklessen.

Het programma biedt financiële ondersteuning en zet regiomakelaars in. Vanaf januari 2017 zijn er in elke provincie zogenaamde ‘makelaars’ actief die scholen en andere organisaties wegwijs kunnen maken in de vele mogelijkheden voor voedseleducatie. Ze helpen je om dit een plek te geven in het onderwijs. Daarbij staat de vraag van de school centraal. Regiomakelaars organiseren een breed, regionaal aanbod en denken mee over een samenhangende aanpak die werkt. Daarbij werken ze nauw samen met adviseurs van de GGD en Natuur- en Milieu Educatiecentra (NME). Zo kun je deskundigheid inhuren via Gezonde School of excursies maken in de regio. We stimuleren ook dat scholen elkaar inspireren door goede voorbeelden in beeld te brengen.

Waarom Jong Leren Eten?

Gezond eten en een gezond eetpatroon zijn van belang voor de gezondheid van ieder individu, maar ook voor de samenleving als geheel. Voorkomen is beter (en goedkoper) dan genezen. Maar de feiten zijn zorgelijk: van de Nederlandse kinderen eet minder dan 1% genoeg groente en minder dan 5% genoeg fruit. En meer dan 10% van de kinderen en jongeren tussen de 4 en 20 jaar heeft overgewicht.

Jong Leren Eten is een programma van het ministerie van Economische Zaken en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, in samenwerking met met andere overheden, organisaties en bedrijven, zoals het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), GGD'en, DuurzaamDoor, Natuur- en Milieu Educatiecentra (NME) en supermarkten.

Meer informatie: www.duurzaamdoor.nl/nieuws/makelaars-aan-de-slag-met-jong-leren-eten

Voedseltop: http://www.voedselagenda.nl/voedseltop/

Ετικέτες:

Εγγραφή τώρα!

  • Δημιουργία διαδικτυακού μαθήματος
  • Εκτέλεση δια-σχολικών έργων
  • Εξατομικευμένος χώρος σύνδεσης
  • Βαθμολόγηση και αξιολόγηση πηγών

Δημιουργία μαθήματος

Επιστροφή στην αρχή

Μετάβαση στα φόρα...

Πληροφορίες
We are sorry but we cannot execute your request. The page was not found.
We are sorry but at this moment you don't have access to execute the request ?
We are sorry but i cannot execute your request. A internal server error occurred