Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Χρηματοδότηση έργου

Το Consumer Classroom είναι μια δικτυακή πύλη για καθηγητές η οποία χρηματοδοτείται από την ΕΕ και απευθύνεται σε καθηγητές σε ολόκληρη την ΕΕ με σκοπό να τους εφοδιάσει με πόρους για τη διδασκαλία της αγωγής του καταναλωτή. Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Διευθύνσεις (ΓΔ)

ΓΔ Δικαιοσύνης και Καταναλωτών
ΓΔ Παιδείας και Πολιτισμού
ΓΔ για Έρευνα και Καινοτομία
Επικοινωνιακά Δίκτυα, Περιεχόμενο και Τεχνολογίες

Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Δείτε περισσότεραΚλείσιμο

Θεματική ενότητα :

Energy

Προβολή 1-12 από 64 αποτελέσματα
Μετάφραση
Ταξινόμηση κατά
Πιο πρόσφατο
  • Με υψηλότερη βαθμολογία
  • Πιο πρόσφατο
Προβολή
12 αποτελέσματα
  • 12 αποτελέσματα
  • 24 αποτελέσματα
  • 45 αποτελέσματα
  • Απαρίθμηση όλων
Προβολή
τα αποτελέσματα ανανεώνονται ...
Δημιουργός:Consumer Classroom Μορφή:.pdf
This Lesson Kit made by Consumer Classroom develops the theme of Consumer Choice. It will give you the opportunity to teach your students to be more aware of their consumer choices. The Kit contains background information on the theme, Consumer Choice, and other resources such as lesson plans. Several classroom activities based on this topic are suggested in all the languages. Get ready for the new school year with Consumer Classroom!
5
Δημιουργός:Kristina Ražanienė Μορφή:.pdf
0
Δημιουργός:Andreea Suciu Μορφή:.pdf
0
Δημιουργός:Consumer Classroom Μορφή:.pdf
The Energy Resource Kit is designed to help students and teachers with projects based on the theme of Energy and provides all the information needed to participate in the Inter-School Competition 2016-2017. The Kit is available in all languages and contains key informations on the link between Energy and consumption, teaching resources such as lesson plans, activities, videos and quizzes based on this topic. In addition, examples of outdoor activities or educational trips are presented. All these resources can be useful for teachers to implement with their class the team project: rules and prizes of the Inter-School Competition are presented.
5
Δημιουργός:Regulator for Energy and Water Services Μορφή:Σύνδεση δικτυακού τόπου
This website provides information on the best way to install solar energy equipment on Maltese roofs This website can be useful for students who want to understand how solar energy installations should be placed on Maltese roofs to work efficiently and to be in line with the law. Different variations are explained. The website can be a source of text and pictorial information for students who are doing projects on designing a home to use solar energy.-------------------- Dan is-sit jista’ jkun utli għal studenti li jixtiequ jifhmu l-aħjar mod kif tqiegħed sistemi solari tal-enerġija fuq bjut Maltin biex ikunu l-iktar effiċjenti u tkun obduta l-liġi. Diversi modi huma spjegati. Is-sit huwa sors tajjeb ta’ informazzjoni bil-miktub u bil-grafika għal student li qed jagħmlu proġetti fuq kif tiddisinja d-dar għall-użu ta’ enerġija solari.
0
Δημιουργός:Enemalta Μορφή:Σύνδεση δικτυακού τόπου
This website outlines a list of frequently asked questions about saving energy in the home. This is a list of frequently asked questions about how to save energy when cooking, heating water and space, and when using lights amongst others. Energy labels and measurement of energy consumption are also explained simply. Other basic information to explain energy efficiency based on household practices, design and processes is also given. The material is useful for project work or to create visual resources for peer-to-peer education. -----------Din hija lista ta’mistoqsijiet komuni dwar kif tiffranka l-enerġija waqt is-sajran, meta qed issaħħan l-ilma jew il-kmamar fid-dar, u meta qed tixgħel għad-dawl fost l-oħrajn. It-tikketti tal-enerġija u l-konsum tal-enerġija huma ukoll spjegati b’mod sempliċi. Informazzjoni oħra biex tispjega l-użu effiċjenti tal-enerġija skont id-disinn u l-proċessi fid-dar u l-imġieba tan-nies fid-dar tinagħta wkoll. It-tagħrif f’din il-lista huwa utli għall-proġetti jew biex jinħoloq materjal biex l-istudenti jedukaw lil xulxin (peer-to-peer education).
0
Δημιουργός:Enemalta Μορφή:Σύνδεση δικτυακού τόπου
This website outlines a list of frequently asked questions about different types of renewable energy and their use in the home. This is a list of frequently asked questions about the different types of renewable energy sources and their uses, including solar water heating, photovoltaic cells and wind turbines. The different features and their use is compared and contrasted. The material is useful for project work or to create resources for peer-to-peer education.-------------- Din hija lista ta’ mistoqsijiet komuni dwar it-tipi differenti ta’ sorsi ta’enerġija rinnovabbli u l-użu tagħhom, inkluż it-tisħin tal-ilma bl-enerġija solari, il panelli fotovoltajċi u t-turbini tar-riħ. Il-propjetajiet u l-użu diversi ta’ dawn is-sorsi huma mqabbla ma’ xulxin. It-tagħrif f’din il-lista huwa utli għall-proġetti jew biex jinħoloq materjal biex l-istudenti jedukaw lil xulxin (peer-to-peer education).
0
Δημιουργός:Koshina Switil Μορφή:Σύνδεση δικτυακού τόπου
In this module you can find out how big your ecological footprint is. Egy jól felépített oktatási modul regisztrált felhasználók részére, amely érthetően elmagyarázza az ökológiai lábnyom fogalmát és különböző példákon keresztül megmutatja, hogy döntéseinknek a lakóhely, a közlekedés, a fogyasztás és a táplálkozás terén hogyan hatnak a környezetre. Az 5. rész külön foglalkozik az energia kérdésével, bemutatja az egyes energiaforrások előnyeit és hátrányait. / A well structured pedagogical modul for registered users only. It explains in a clear way the concept of the ecological footprint and it shows - by giving real examples - how our decisions concerning housing, transport, consumption and nutrition impact on the environment. Part 5. deals explicitely with energy, presenting the advantages and disadvantages of different energy sources.
5
Δημιουργός:Energitjenesten Μορφή:Σύνδεση δικτυακού τόπου
EnergiTjenestens skoleindsats gør det nemt at undervise om energibesparelser og vedvarende energi, samt orientere om miljø og klima. Det gør vi ved at tilbyde online undervisningsmateriale, udstyr, spil, undervisningsforløb og kurser for lærere. I denne sektion finder du information om vores skoleindsats og kontaktinformation på de af EnergiTjenestens medarbejdere, der arbejder med undervisning om miljø, klima og energi. Du er altid velkommen til at kontakte os med dine spørgsmål via telefon eller mail. Energy Service's school efforts makes it easy to teach about energy conservation and renewable energy, as well as inform about the environment and climate. We do this by offering online training materials, equipment, games, teaching and training for teachers. In this section you will find information about our school work and contact information of the Energy Service's employees who work with education about the environment, climate and energy. You are always welcome to contact us with your questions by phone or mail."
0
Δημιουργός:undervisning.DEO.DK Μορφή:Σύνδεση δικτυακού τόπου
European Union Learning resources website with ready-to-use material on renewable energy and climate change Here is a list of all the themes of the EU's role on climate and energy. Click on each theme to find thematic presentations, labor issues, collection of articles and link collection.
0
Δημιουργός:Greenpeace NL Μορφή:Σύνδεση δικτυακού τόπου
Simulate the proces towards more sustainable energy. Students take the role of government-officials, consumers, energy-companies or environmental NGO's. What choices do the students make to reach their goals? And can they stay within the budget? // Speel met je leerlingen de energie[r]evolutie na. Laat de leerlingen naar het klimaatprobleem kijken door de ogen van de overheid, consument, energiemaatschappij of milieuorganisatie. Welke keuzes maken de leerlingen om hun doel te bereiken? En houden ze hun budget goed in de gaten? The energy revolution is an offline simulation game where the students are divided into 4 teams. The teacher is the stage-manager. With this game students are trained in systems thinking. The game can be a used in several topics, including science, Dutch and political science. the simulation takes about 45 minutes, and discussion afterwards about an hour. // De energie revolutie is een offline simulatiespel waarbij de klas speelt in 4 teams. De docent is spelleider. Het spel stimuleert het systeemdenken bij leerlingen en is ontwikkeld voor VMBO en HAVO / VWO. Het sluit o.a. aan bij de vakken maatschappijleer, economie, aardrijkskunde, natuurkunde, biologie en Nederlands. De benodigde lestijd is 45 minuten om het spel te spelen en 60 minuten voor de voor- en nabespreking en acties.
5
Δημιουργός:Piter Jelles Gymnasium, Leeuwarden, Dhr. H. Zijlstra; RSG Trompmeester, Steenwijk, Mw. E.H.M. Eijkholt; Wetsus, Leeuwarden, Dhr. J.W. Post, Dhr. J. Veerman, Mw. C. van Oers, Dhr. J.G. van Dalfsen Μορφή:Σύνδεση δικτυακού τόπου
Maybe the solution to sustain our energy production is closer than we think. When mixing fresh water with sea water a lot of energy forms, that is not used at the moment. This Blue Energy has big potential for the future. In this module the underlying principles of Blue Energy are explored. Designing an installation for blue energy and the impact on water management, spacial planning and water quality are topics in the material. // Misschien is de oplossing voor het milieuvriendelijk opwekken van energie wel dichter bij dan we denken. Bij het mengen van zoet rivierwater en zout zeewater komt evenveel energie vrij als bij een stuwdam van 200 meter hoog. Bij de spuisluizen in de Afsluitdijk waar IJsselwater in de Waddenzee stroomt, wordt zonder dat we er bij stil staan een hoop energie niet benut. Blue Energy – zoals we deze energievorm noemen - heeft een geweldige potentie. In deze module ga je naar de onderliggende principes van Blue Energy kijken, belangrijke factoren die de energiewinning beïnvloeden, het ontwerp van de installatie, het effect van opschalen, de keuze van de optimale geografische locatie en de integratie en wisselwerking van waterbeheer, ruimtelijke ordening en waterkwaliteit. The module Blue Energy is a educational toolkit for Pre-University students with a Nature-profile and has all sorts of practical and theoretical lesson-suggetions. The module will take 40 hours and includes the making of a posterpresentation and a knowledgetest. // De module BLUE ENERY is geschreven voor leerlingen van VWO 5/6 met een NG of NT profiel en heeft een studielast van 40 studielasturen. Bij het leerlingen en het docentenmateriaal kan ook een toolkit worden geleend, met mebrane en andere practicummaterialen. De leerling-activiteiten zijn zeer gevarieerd. Deze activiteiten komen o.a. aan bod:Beantwoorden van vragen en opdrachten, zelf onderzoeken, experimenteel onderzoek (practica), specialisaties,  PowerPoint presentatie, de klasgenoten informeren en overtuigen, discussiëren. De module bestaat uit 4 onderdelen: Een theoretisch gedeelte waarin de werking van Blue Energy wordt uitgelegd.; een specialisatie met onderzoek en ontwerp van een installatie; Presentatie en een Eindtoets.
0
Περισσότερες πληροφορίες για τις εικόνες δίπλα σε κάθε πόρο θα βρείτε στον οδηγό εικόνων των πόρων
Επιστροφή στην αρχή
Πληροφορίες
We are sorry but we cannot execute your request. The page was not found.
We are sorry but at this moment you don't have access to execute the request ?
We are sorry but i cannot execute your request. A internal server error occurred