Euroopa Komisjon

Projekti rahastamine

Consumer Classroom on Euroopa Liidu rahastatud portaal  liikmesriikide õpetajatele koos tarbijahariduseks vajalike materjalidega.Loe edasi

Osakonnad (peadirektoraadid)

DG õigusküsimuste ja tarbijate
DG haridus ja kultuur
DG uuringud ja innovatsioon
Kommunikatsioonivõrgud, sisu ja tehnoloogia

Euroopa Komisjon
LisateaveSulge


Consumer Classroomi koolidevaheline konkurss 2016 - 2017

Konkurss on avatud kõigile Euroopa Liidu keskastmekoolidele (õpilastele vanuses 12–18 aastat) 2016. a. 10. oktoobrist kuni 2017. a. 17. märtsi keskööni (Kesk-Euroopa aja järgi).
 
Võtke osa meie neljandast koolidevahelisest konkursist
„Nutikas energiatarbija“
 
Ülemaailmsed jõupingutused kliimamuutustega võitlemiseks jätkusuutlikuma maailma nimel pole Teie õpilastele enam uudis. Paljud neist panustavad sellesse võitlusesse, püüdes tarbida targalt. Nad teavad, kuidas tekitada vähem jäätmeid ja kasutada vett säästlikumalt. Kuid kas nad teavad, milline on nende jalajälg energiatarbijatena?
 
Energiat vajame täna pea kõikjal. Meie noortest saavad targad tarbijad vaid siis, kui nad õpivad nutikamalt energiat kasutama. See väljendub otsustes, millise transpordivahendi (auto, rong, ratas, mootorratas) valime, mil viisil kodus kuuma ja külma vastu võitleme, kuidas koolis valgust kasutame, kuidas puhkusereisil dušši või vanni võtame. Energiasäästlikkus sõltub samuti sellest, milliseid kodumasinaid me kasutame – noorte puhul eriti just sellest, milliseid elektriseadmeid nad kasutavad (näiteks mobiiltelefonid, kõrvaklapid, tahvel- ja lauaarvutid). 
 
Energia- ja kliimamuutuste poliitika on Euroopa Komisjoni tähtsamaid prioriteete. 2015. a. veebruaris esitles Euroopa Komisjon vastupidava energialiidu ja tulevikku suunatud kliimamuutuste poliitika raamstrateegiat. See strateegia sisaldab selgeid ja tõhusaid tarbijate õigusi käsitlevaid õigusakte, samuti korrigeeritud energiamärgistuse direktiivi, uut ökodisaini tööplaani, võimaldamaks hõlpsat ja vaba ligipääsu energiatarbimise andmetele reaalajas ja hiljem. Energiastrateegia pikaajaliseks ehk 2050. a. eesmärgiks on energiasüsteemi ümberkujundamine (läbi kasvuhoonegaaside heitjäätmete vähendamise 80 kuni 95% ulatuses).  
 
Ühtlasi soovitakse anda tarbijatele paremad võimalused oma energiakulutusi juhtida ja prognoosida (keskkonda ja raha säästes) ning suurendada nende energiajulgeolekut riikliku energiatootmise abil.
 
Selle initsiatiivi raames peaks teismelistele saama selgeks, kuidas nende argikäitumine on seotud energiatarbimisega ning millist rolli see mängib laiemas mõttes – globaalse jätkusuutliku tarbimise kontekstis ja kliimamuutuste vastases võitluses.   
 
Et aidata Teil seda teemat õpilastele tutvustada, pani Consumer Classroom kokku korraliku energiatarbimise õppekomplekti. Sellele ligi pääsemiseks ja sobiva keele valimiseks klõpsake SIIA!
 

Konkursi ülesanne

See projekt viib Teid klassiruumist välja – koostööd tuleb teha mõne teise Euroopas asuva kooliga. Consumer Classroomi veebisaidil pakutavaid lahendusi kasutades saate võtta ühendust Euroopas asuva partnerkooliga ning hankida kultuurideüleseid õpikogemusi. 
Kasutage võimalusi, mida pakub Consumer Classroomi õpetajate veebikommuun, ning moodustage tugev ja innukas tiim! „Kõik ühe ja üks kõigi eest!“ 
 

Ülesanne koosneb kolmest osast.

Esmalt tuleb õpilastel Teie abiga määratleda energiatarbimisega seotud otsuste roll kliimamuutuste vastases võitluses ja jätkusuutlikuma ühiskonna poole pürgimisel.
 
Seejärel palutakse kummagi klassi õpilastel jagada ja vastastikku põhjendada oma argikäitumist energiatarbijana: puudutada küsimusi nagu liikumisharjumused (näiteks vanemate auto kasutamine), kütte- ja jahutuslahendused, soojustamine, veekasutus (kümblus, pesu, aiatööd), kodumasinate ja elektriseadmete (sh mobiitelefonid, kõrvaklapid, tahvel- ja lauaarvutid) energiatõhusus.
 
Pärast oma energeetilise jalajälje analüüsimist jagavad kummagi klassi õpilased vastastikku oma töid ja koostavad ühiselt energia tarbimise teemalise veebiõppekomplekti teismelistele. Teie õpilased panevad selle õppekomplekti kokku Teie oma õpilaste jaoks: aitamaks neil hinnata ja vähendada oma energeetilist jalajälge. See on ainulaadne võimalus loovuse rakendamiseks!
 • Ootused veebiõppekomplekti sisu suhtes:
  • see peaks sisaldama teismelistele sobivat energiakulukalkulaatorit;
  • see peaks pakkuma konkreetseid juhtnööre ja meetmeid teismeliste energeetilise jalajälje vähendamiseks.
 • Ootused veebiõppekomplekti formaadi suhtes:
  • Õppekomplekti peaks üles seadma veebisaidina;
  • Veebisait peaks sisaldama vähemalt kolmes eri formaadis materjale järgmistest:
   • lühivideo (maksimaalselt 3 minutit), mis hõlmab filmitud rollimängu;
   • infograafika;
   • fotoesitlus;
   • animatsioon;
   • helisalvestis;
   • veebiküsimustik.
Õpilasi tuleks riigiülese koostöö tegemisel julgustada kõrvutama kultuurilisi eripärasid ja suunata pöörama tähelepanu kulude kokkuhoiu ja kodu turvalisuse aspektile. Tulemused/järeldused tuleks projekti sisuks vormistada.
                                       
Kutsume Teid konkursist osa võtma! Laske oma õpilastel pakkuda ideid, kuidas saada nutikamaks energiatarbijaks! Andke oma panus kliimamuutuste vastasesse võitlusesse ja jätkusuutlikuma maailma kujundamisse! 
 

Millised on auhinnad?

 

Peaauhind

Kahepäevane reis Brüsselisse: projektirühmal on võimalus külastada Euroopa Liidu pealinna ja mis peamine: Euroopa Liidu tähtsamaid institutsioone. Võiduprojekt avaldatakse ka Consumer Classroomi veebisaidil.
 

Edasipääsenud projektid

Vabal valikul töövahend klassi või kooli.
 

Lohutusauhinnad

Euroopa Komisjoni aukiri konkursil osalemise eest. 
 

Millised on koolidevahelise konkursi olulisemad kuupäevad?

Projektirühma registreerimine ja projekti esitamine: 10. oktoober 2016 kuni 17. märts 2017
Ekspertide rühm valib välja järgmisesse vooru pääsevad võistlustööd:  21. märts kuni 7. aprill 2017
Hääletamine edasipääsenud projektide seast parima valimiseks: 17. kuni 26. aprill 2017
Konkursi võitja ja tulemuste väljakuulutamine: 12. mai 2017
 

Alustage kohe!

Minge aadressile http://www.consumerclassroom.eu/et/koolidevahelised-projektid.html ja registreerige end koolidevahelisele konkursile! 
 

Consumer Classroomi meeskond soovib Teile edu!

Kuidas konkursil osaleda?

Projektirühma moodustamine

Esimese sammuna tuleb mõne teise Consumer Classroomi veebisaidil väljapakutud Euroopa kooli/klassiga moodustada ühine projektirühm. Projektirühma peab kuuluma vähemalt kahe klassi/grupi õpilasi eri Euroopa riikidest ning selle peab konkursile registreerima hiljemalt 2017. aasta 17. märtsiks. Ilma partnerita mõnest teisest Euroopa Liidu liikmesriigi koolist Te konkursil osaleda ei saa. Seega alustage partneri otsingutega juba nüüd!

Teises riigis asuva kooli leidmisel on abiks Consumer Classroomi foorumis ja koolidevaheliste projektide lehel toodud osaleda soovivate koolide loend. Visake sellele pilk peale või sisestage oma andmed, et teistel oleks võimalik Teid leida:

Ressursside valimine

Kui projektirühm on moodustatud, algab koostöö! Ühes oma klassi õpilaste ja partneritega vaadake läbi väljapakutud ressursside baas ning uurige huvipakkuvate teemade kohta lähemalt. Seejärel on aeg asuda oma vaatenurkade ülestähendamise juurde. 
 
Et Teid selles ettevõtmises aidata, pakub Consumer Classroom järgmisi töövahendeid:
 
 • Energiateemaline õppekomplekt;
 • Minu kogumid – sellesse saate kasutatavaid materjale teemade kaupa koguda ja salvestada;
 • Täiustatud õppetunnikoostaja – selle abil saate luua paljude visuaalsete funktsioonidega multimeediatunde;
 • Minu klass – seda saate kasutada materjalide ja õppetundide jagamiseks õpilasrühmaga ning selleks, et hoida õpilasi projektiga kursis, postitades sõnumeid nende veebiteadetetahvlile. 
 
Need töövahendid võivad osutuda eriti kasulikuks töö koordineerimisel teise Euroopa kooliga.

Koostöö

Nüüd on Teie õpilased ja partnerkooli esindajad huvitava projekti loomiseks paremini informeeritud ja varustatud.Innustage oma õpilasi arutelusid pidama, koostööd tegema ja parterkooli esindajatega regulaarselt suhtlema. Tihedas koostöös partnerkooliga võivad esile kerkida nii mõnedki uued vaatenurgad ja ideed , kuna eri riikide olud ja kultuuritaust on erinevad. Lisaks tuleb kokkuleppele jõuda projekti vormistamise keele osas. Töö võib esitada mistahes Euroopa Liidu ametlikus keeles. Veebisaidi kaudu partnerkooli otsides tuleks märkida eelistatav töö keel, et teistel koolidel oleks lihtsam Teid selle alusel leida.  

Projekti esitamine

Projekt tuleb esitada Consumer Classroomi veebisaidi kaudu enne 2017. aasta 17. märtsi
 
Projekt peab sisaldama: 
 • projektirühma kõigi liikmete nimesid (õpetajad ja õpilased);
 • projekti sisu lühikokkuvõtet (inglise keeles);
 • lühiülevaadet tehtud koostööst ja Consumer Classroomi pedagoogiliste töövahendite kasutamisest (inglise keeles);
 • Veebiõppekomplekti (veebisaidi formaadis), mis sisaldab teismelistele sobivat energiakulukalkulaatorit, juhtnööre ja meetmeid vähemalt kolmes eri formaadis järgnevatest: lühivideo (maksimaalselt 3 minutit), sh filmitud rollimängu, infograafika, fotoesitlus, animatsioon, helisalvestis, veebiküsimustik;
 • lühiülevaade projekti reklaamimiseks plaanitavatest tegevustest (näiteks sotsiaalmeedias ja kohalikus muus meedias info levitamine, tutvustustegevused koolis); (vabalt valitud keeles)
 
Projektid, mis on koostatud teist Euroopa riigi kooli kaasamata ja/või mis esitatakse pärast tähtaega, laaditakse küll Consumer Classroomi veebisaidi galeriisse üles, kuid auhinnalisele kohale need kandideerida ei saa. 

 

Lubatud formaadid

 • Videosalvestise pikkus võib olla kuni 3 minutit ja suurus kuni 80MB. Lubatud on kõik videotüübid (animatsioon, fotomontaaž jne) ning need saab üles laadida Consumer Classroomi veebisaidile. Lubatud on järgmised formaadid: avi, wmv, mov, flv, ppt, web page.
 • Multimeediatundide kokku panemiseks saab kasutada veebisaidil pakutavat täiustatud õppetunnikoostajat. Lubatud on kõiksugu formaadid: Word, PowerPoint, Prezi, Powtoon jne.
 • Fotod tuleb esitada mõõdus A5 kuni A0 ja .jpg formaadis. 

Kuidas projekte hinnatakse?

Hinnatakse kõiki projekte:

1)  Esimesena annab oma hinnangu Euroopa haridus- ja tarbijapoliitika valdkonna ekspertidest koosnev žürii.  Žüriis on vastavalt esindatud kõik geograafilised piirkonnad.  

Hindamise aluseks on 5 põhikriteeriumit:

1. Projekti vastavus konkursi teemale.  Töö sobilikkus suunatud vanuserühmale.
5 punkti
2. Pedagoogilise lähenemise tõhusus, loovus ja mitmekesisus (idee on antud edasi selgelt, kasutatud on vähemalt 3 nõutavat esitlusformaati). 
5 punkti
3. Koostöö partnerkooliga (näited, strateegiad). 
4 punkti
4. Veebisaidi kasutamine ressursiallikana projekti koostamisel (partnerkooli otsimine, pedagoogiliste ressursside või vahendite kasutamine). 
3 punkti
5. Pakutud lahenduse rakendatavus koolides/peredes/ ühiskonnagruppides
3 punkti
 
20 projekti pääseb edasi järgmisesse vooru. Võrdsete punktisummade korral võidakse edasipääsejate arvu suurendada.
Edasipääsenud projektide nimistu avalikustatakse Consumer Classroomi veebisaidil enne hääletusvooru avamist.
 
2)  Edasipääsenud projektid on Consumer  Classroomi veebilehel hääletamiseks üleval kaks nädalat.  Kõigil, kes leiavad, et Teie projekt väärib tunnustust, on võimalus selle poolt Consumer Classroomi veebisaidi kaudu hääletada.
 
Hääletamisel tuleb lähtuda ennekõike järgmistest kriteeriumidest:
 • vastavus konkursi teemale,
 • sõnumi selgus,
 • teemale lähenemise innovatiivsus/originaalsus.
 
Projektirühma liikmed peaksid levitama projekti kohta teavet – rääkima sellest oma perekonnale, sõpradele ja klassikaaslastele.Iga hääl loeb! 
 

 

Koosta õppetund

Mine foorumitesse...

TAGASI ALGUSESSE
Teave
We are sorry but we cannot execute your request. The page was not found.
We are sorry but at this moment you don't have access to execute the request ?
We are sorry but i cannot execute your request. A internal server error occurred