Europos Komisija

Projekto finansavimas

„Consumer Classroom“ yra ES finansuojamas portalas, skirtas ES valstybių mokytojams ir teikiantis jiems mokymo vartotojų švietimo klausimais išteklių. Skaityti daugiau

Padaliniai (generaliniai direktoratai)

Teisingumo ir vartotojų reikalų GD
Švietimo ir kultūros generalinis direktoratas
Mokslinių tyrimų ir inovacijų generalinis direktoratas
Ryšių tinklai, turinys ir technologijos

Europos Komisija
Žiūrėti daugiauUžverti

Amžius :

12 - 14

Rodomi 1-12 iš 1054 rezultatų
Versti
Rūšiuoti pagal
Naujausi
  • Geriausiai vertinami
  • Naujausi
Rodyti
12 rezultatai (-ų)
  • 12 rezultatai (-ų)
  • 24 rezultatai (-ų)
  • 45 rezultatai (-ų)
  • Pateikti visą sąrašą
Peržiūrėti
rezultatai atnaujinami ...
Autorius:ERT3 Formatas:Žiniatinklio nuoroda
"The TV Show ""Antidrastirio"" is presenting a documentary on collaborative economy. Η εκπομπή ""Αντιδραστήριο"" δημιουργεί ένα ντοκυμαντέρ για την αλληλέγγυα οικονομία." "This resource will help young consumers to understand what is collaborative economy through the presentation of some existing examples in Greece. This resource is ready-to-use by the teacher and can help to begin a fruitful conversation on collaborative economy. Αυτός ο πόρος θα βοηθήσει τους νέους καταναλωτές να καταλάβουν τι είναι η αλληλέγγυα οικονομία μέσα από συγκεκριμένα παραδείγματα ανάλογων δραστηριοτήτων στην Ελλάδα. Ο πόρος είναι έτοιμος προς χρήση από τον εκπαιδευτικό και θα βοηθήσει να ξεκινήσει μια πολύ εποικοδομητική συζήτηση για την σημασία της αλληλέγγυας οικονομίας"
0
Autorius:ERT3 Formatas:Žiniatinklio nuoroda
"The TV Show ""Antidrastirio"" is traveling to Drama and presents a documentary on Pelitis. Η εκπομπή ""Αντιδραστήριο"" ταξιδεύει στην Δράμα και δημιουργεί ένα ντοκυμαντέρ για τον Πελίτι." "This resource will help young consumers to understand why Pelitis is a very important traditional seed bank. This resource is ready-to-use by the teacher and can help to begin a fruitful conversation on collaborative economy and the importance of traditional seeds in our daily life. Αυτός ο πόρος θα βοηθήσει τους νέους καταναλωτές να καταλάβουν την σημαντικότητα του Πελίτι ως τράπεζα παραδοσιακών σπόρων. Ο πόρος είναι έτοιμος προς χρήση από τον εκπαιδευτικό και θα βοηθήσει να ξεκινήσει μια πολύ εποικοδομητική συζήτηση για την σημασία της οικονομίας διαμοιρασμού και της σημαντικότητας των παραδοσιακών σπόρων στην καθημερινότητά μας."
0
Autorius:Zelemenjava Formatas:Žiniatinklio nuoroda
Urban gardening explained in this resource, is as an excellent example of the the sustainable consumption, sharing and collaboration. Urbano vrtnarjenje, kot ga pojasnijo v tem učnem viru, je zelo dober primer odgovornega potrošništva, delitve dobrin in sodelovanja. "“Na sposojeni zemlji” je takoj uporaben internetni učni vir, za dvig ozaveščenosti o trajnostnem razvoju na področju ekologije in urbanega vrtnarjenja.Ponuja praktične napotke za delovanje, še posebej za začetnike. Vir je izvrstna iztočnica, da teoretično znanje prenesete v prakso. Blog je del internetne strani Zelemenjava (Crops2swap). Najbolj priljubljena in vidna dejavnost na tej platformi je izmenjava semen, sadik, sezonskih pridelkov, zelišč, knjig... itd in temelji na povsem prostovoljni osnovi brez stroškov.“Sharing the land” is a ready to use teaching resource to raise awareness about sustainable development in the ecology and urban gardening. It also offers practical advice on activities, especially for the beginners and it is a great start to apply theoretical knowledge into practice. The blog “Sharing the land” is part of the internet community Zelemenjava (Crops2swap). Most popular and visible activity of this community is exchanging seeds, seedlings, seasonal crops, dried and preserved herbs, gardening books etc. on voluntary and cost-free basis."
0
Autorius:Valentin Rozman Formatas:Žiniatinklio nuoroda
V videu je podan pomen deljenja dobrin na preprost in subjektiven način. In video is the importance of shared economy explained in a simple and subjective way. "Learning resource helps in developing critical thinking and checks the pre- knowledge in various subjects. Author (the speaker) in a simple, understandable, and concise way explains why it is important to include sharing in the economy. Subjective approach is rational, but its interpretation is at times naive, or even utopian. Based on their pre- knowledge students should comment on the statements and define, to their own knowledge, the conditions, and present limitations for the establishment of sharing and collaborative economy. Video is very well equipped with a text in which links to examples of good practice, blogs and business sites in Slovenia and abroad. Easy to use tool to liven- up the class. Učni vir razvija kritično mišljenje in preverja predznanje iz različnih predmetov. Avtor (nastopajoči) na preprost, razumljiv in jedernat način razloži zakaj je (zanj) pomembno, da v ekonomijo vključimo delitev dobrin. Subjektivni pristop je sicer racionalen, a so njegove razlage na trenutke naivne ali morda utopične. Učenci in dijaki lahko na osnovi predznanja iz ostalih predmetov, opredelijo pogoje in omejitve za vzpostavitev takšne ekonomije. Video je opremljen s tekstom v katerem so linki do primerov dobrih praks, blogov in poslovnih strani v Sloveniji, in širše. Video je enostaven učni vir, primeren za razgibano učno uro."
0
Autorius:AssociationSvet za vse Formatas:Žiniatinklio nuoroda
E – knjiga v pdf obliki podaja celovit pregled ekonomije delitve iz različnih zornih kotov. E - book is a comprehensive review of the sharing economy from various points of view. "E – knjiga v pdf obliki je celovit pregled ekonomije delitve. Lingvistične definicije v slovenskem in angleškem jeziku pojasnijo pomen termina. V učnem viru nato sledi jasna razlaga o potrebah in ciljih ekonomije delitve dobrin in odgovornega potrošništva, na lokalni, nacionalni in globalni ravni. Izpostavi probleme potrošniške družbe in 25-ega člena iz Splošne deklaracije o človekovih pravicah, ki se nanaša na temeljne, “ekonomske” pravice vseh ljudi. V zadnjem delu so primeri dobrih praks v Sloveniji in širše. Link do peticije je interaktivno orodje in poziv za vzpodbujanje tovrstne ekonomije na globalni ravni. Učni vir ponuja veliko iztočnic za debato in poglabljanje že pridobljenih znanj. Je bogat z raznovrstnimi informacijami, ki jih lahko uporabite pri različnih temah in predmetih. Pridobljeno znanje in informacije lahko takoj preverite v vsakodnevnem življenju. V ta namen lahko učitelji pripravijo vrsto konkretnih nalog. E - book in pdf is a comprehensive review of the sharing economy. Linguistic definitions in Slovenian and English provide the understanding of the terms. The teaching resource clearly explains the need and goals of the sharing economy and responsible consumerism, at the local, national, and global level. The e-book highlights the problem of the consumer society and the need to take into account Article 25 of the Universal Declaration of Human Rights, on the ""economic"" rights. The last part gives examples of good practices in Slovenia and internationally. The resource is interactive and there is a link to the petition to a call for the promotion of such economies on a global scale. Resource covers several subjects and themes and tests students pre-knowledge. It is rich with the information that can be divided into several parts and in various subjects. The teachers can prepare a series of specific tasks based on the information from this resource. New acquired knowledge and information can be immediately tested in everyday life."
0
Autorius: Formatas:Žiniatinklio nuoroda
Sito internet dedicato alla sharing economy con aggiornamenti e link di contatto con realtà che si occupano della tematica/website dedicated to the sharing economy with links and contacts with enterprises that work on this theme Collaboriamo è un sito dedicato alla sharing economy con molti spunti e tematiche di approfondimento. Ci sono aggiornamenti e tematiche che possono essere utilizzate per progetti e lezioni. C'è una sezione “risorse” che può essere usata per sviluppare la tematica in classe, all'interno della quale si possono scaricare gratuitamente anche documenti in pdf e scritti in lingua inglese. Sono inoltre pubblicate inchieste, casi studio e ricerche sul tema dell'economia collaborativa. “We cooperate ” is a website dedicated to sharing economy with many ideas and in-depth topics. There are uptades and themes that could be used for projects or lesson plans. There is a section “resources” that can be used for develop the theme in class, there are also available documents in pdf that can be download for free and papers in english. On the website are also published reports, case studies and researches concerning the sharing economy.
0
Autorius:Paolo Formatas:Žiniatinklio nuoroda
Sito internet che permette di iscriversi a un sistema di scambio di libri a livello locale /webiste who allows to log into a books sharing system Biblio share è una nuova iniziativa che permette agli utenti di scambiare libri con persone che abitano nella loro città. Si tratta di un sito web il cui obiettivo principale è quello di poter condividere con altri i libri che ognuno può avere a disposizione e non utilizza più. Si tratta di un progetto che i ragazzi potrebbero replicare nella loro classe o nella loro scuola o prendere come spunto per discussione o progetti sulla condivisione. Biblio share is a startup that allows people to share books in the town they're living. The aim of this website is to share books that people have at disposal and that they don't use anymore. This is a project that the students could reply in their class or in their school or take as cause of reflection and discussion about “sharing resources”.
0
Autorius: Formatas:Žiniatinklio nuoroda
Sito internet dedicato al viaggiare sostenibile e condiviso / Website dedicated to the suistanible and shared travel Viaggia insieme è un sito dedicato al car pooling, con link e notizie riguardanti la condivisione e la sostenibilità dei trasporti, compreso la bicletta e altri mezzi di trasporto. Esiste un progetto anche di condivisione del trasporto scolastico che potrebbe essere sviluppato dagli studenti nella propria città e/o scuola. Viaggia insieme is a website dedicated to the car pooling, with links and news concerning the sustainability and the sharing travel system, including the bike and other means of transport. There is a project regarding the school bus pooling that the students coul reply in their city and school.
0
Autorius:CENTRUM CYFROWE Formatas:Žiniatinklio nuoroda
Ekonomia współdzielenia się to nowe zjawisko społeczno-ekonomiczne, które rozwija się we współczesnych społeczeństwach. Tworzymy i dzielimy się posiadanymi zasobami z innymi, wymieniając się na inne dobra, których potrzebujemy. Zjawisko to obecne jest także w świecie edukacji, czego dowodem jest szybki rozwój otwartych zasobów edukacyjnych. "Otwarta lekcja to uniwersalny scenariusz zajęć, podczas których uczymy się korzystania z zasobów cyfrowych dostępnych w sieci, ale także i tworzenia takich zasobów oraz dzielenia się nimi. Jest to zatem scenariusz (PDF), który na przykładzie materiałów edukacyjnych dobrze opisuje ideę ekonomii współdzielenia się i pokazuje, jakie znaczenie może mieć takie dzielenie się zasobami dla rozwoju społeczeństwa. Ćwiczenia zawarte w scenariuszu pozwalają włączyć uczniów w proces tworzenia zasobów. Scenariusz może być wykorzystany na większości zajęć w szkole średniej. An Open Lesson is an universal lesson scenario that could be used to teach learners how to use open educational resources available in the Internet, but also how to create new and then share such resources with others. In that sense the scenario (PDF) clearly presents the idea of sharing and collaborative economy and shows how it impacts the development of the society. Excercises in the scenario activate students to create and share new resources they invent. The scenario could be used at most of teaching subjects in middle school."
0
Autorius:Consumer Classroom Formatas:
Välkommen till detta resurspaket om näthandel, färdigt att använda. Syftet med detta paket är att tillhandahålla pedagogiska resurser och interaktiva verktyg att använda när du lär dina elever om detta ämne. Paketet täcker många områden inom näthandel. Vi hoppas att du finner detta paket användbart och att du gillar att utbilda dina elever om hur man håller sig skyddad på nätet!
0
Autorius:Consumer Classroom Formatas:
Tere tulemast kasutama Consumer Classroomi veebiostude teemalist kasutusvalmis õppekomplekti! Õppekomplekti eesmärk on pakkuda teile pedagoogilisi ressursse ja interaktiivseid tööriistu, mille abil saate õpilasi sel teemal õpetada. Õppekomplekt hõlmab mitmesugused veebiostudega seotud. Loodame, et see õppekomplekt on teile abiks, kui jagate õpilastele teadmisi veebiohutusest.
0
Autorius:Consumer Classroom Formatas:
Pred vami je komplet virov za spletno nakupovanje spletišča Consumer Classroom, ki so pripravljeni za takojšnjo uporabo. Komplet je namenjen zagotavljanju pedagoških virov in interaktivnih orodij, ki jih lahko uporabite pri poučevanju učencev o tej temi. Zajema številna področja spletnega nakupovanja. Upamo, da bo komplet koristen pripomoček za vas in da boste uživali pri poučevanju učencev o varnosti na spletu!
0
Daugiau informacijos apie piktogramas, esančias prie kiekvieno ištekliaus, žiūrėkite mūsų išteklių piktogramų vadove
Į VIRŠŲ
Informacija
We are sorry but we cannot execute your request. The page was not found.
We are sorry but at this moment you don't have access to execute the request ?
We are sorry but i cannot execute your request. A internal server error occurred