Europos Komisija

Projekto finansavimas

„Consumer Classroom“ yra ES finansuojamas portalas, skirtas ES valstybių mokytojams ir teikiantis jiems mokymo vartotojų švietimo klausimais išteklių. Skaityti daugiau

Padaliniai (generaliniai direktoratai)

Teisingumo ir vartotojų reikalų GD
Švietimo ir kultūros generalinis direktoratas
Mokslinių tyrimų ir inovacijų generalinis direktoratas
Ryšių tinklai, turinys ir technologijos

Europos Komisija
Žiūrėti daugiauUžverti

Dalykas :

Ekonomika

Rodomi 1-12 iš 356 rezultatų
Versti
Rūšiuoti pagal
Naujausi
  • Geriausiai vertinami
  • Naujausi
Rodyti
12 rezultatai (-ų)
  • 12 rezultatai (-ų)
  • 24 rezultatai (-ų)
  • 45 rezultatai (-ų)
  • Pateikti visą sąrašą
Peržiūrėti
rezultatai atnaujinami ...
Autorius:Robert Chovanculiak Formatas:Žiniatinklio nuoroda
The resource is weblink to podcast as audiovisual file. The teachers can use the file for a presentation of basic principle and benefits of shared economy. The students can easy downloade this podcast to their computer and use it for self-study. Podcast of Economist Robert Chovanculiak gives pupils an explanation of terms of contemporary shared economy, transaction costs and exaples of successful companies . The resource is weblink to podcast as audiovisual file. The teachers can use the file for a presentation of basic principle and benefits of shared economy. The students can easy downloade this podcast to their computer and use it for self-study.
0
Autorius:Michal Mesík Formatas:Žiniatinklio nuoroda
The resource helps the students to understand basic term of Sharing and Collaborative Economy and provide them the practical examples in everyday life. The resource helps the students to understand basic term of Sharing and Collaborative Economy and provide them the practical examples in everyday life. Published resource is pdf. The format offers historical view in modern Sharing and Collaborative Economy
0
Autorius:Zelemenjava Formatas:Žiniatinklio nuoroda
Urban gardening explained in this resource, is as an excellent example of the the sustainable consumption, sharing and collaboration. Urbano vrtnarjenje, kot ga pojasnijo v tem učnem viru, je zelo dober primer odgovornega potrošništva, delitve dobrin in sodelovanja. "“Na sposojeni zemlji” je takoj uporaben internetni učni vir, za dvig ozaveščenosti o trajnostnem razvoju na področju ekologije in urbanega vrtnarjenja.Ponuja praktične napotke za delovanje, še posebej za začetnike. Vir je izvrstna iztočnica, da teoretično znanje prenesete v prakso. Blog je del internetne strani Zelemenjava (Crops2swap). Najbolj priljubljena in vidna dejavnost na tej platformi je izmenjava semen, sadik, sezonskih pridelkov, zelišč, knjig... itd in temelji na povsem prostovoljni osnovi brez stroškov.“Sharing the land” is a ready to use teaching resource to raise awareness about sustainable development in the ecology and urban gardening. It also offers practical advice on activities, especially for the beginners and it is a great start to apply theoretical knowledge into practice. The blog “Sharing the land” is part of the internet community Zelemenjava (Crops2swap). Most popular and visible activity of this community is exchanging seeds, seedlings, seasonal crops, dried and preserved herbs, gardening books etc. on voluntary and cost-free basis."
0
Autorius:Valentin Rozman Formatas:Žiniatinklio nuoroda
V videu je podan pomen deljenja dobrin na preprost in subjektiven način. In video is the importance of shared economy explained in a simple and subjective way. "Learning resource helps in developing critical thinking and checks the pre- knowledge in various subjects. Author (the speaker) in a simple, understandable, and concise way explains why it is important to include sharing in the economy. Subjective approach is rational, but its interpretation is at times naive, or even utopian. Based on their pre- knowledge students should comment on the statements and define, to their own knowledge, the conditions, and present limitations for the establishment of sharing and collaborative economy. Video is very well equipped with a text in which links to examples of good practice, blogs and business sites in Slovenia and abroad. Easy to use tool to liven- up the class. Učni vir razvija kritično mišljenje in preverja predznanje iz različnih predmetov. Avtor (nastopajoči) na preprost, razumljiv in jedernat način razloži zakaj je (zanj) pomembno, da v ekonomijo vključimo delitev dobrin. Subjektivni pristop je sicer racionalen, a so njegove razlage na trenutke naivne ali morda utopične. Učenci in dijaki lahko na osnovi predznanja iz ostalih predmetov, opredelijo pogoje in omejitve za vzpostavitev takšne ekonomije. Video je opremljen s tekstom v katerem so linki do primerov dobrih praks, blogov in poslovnih strani v Sloveniji, in širše. Video je enostaven učni vir, primeren za razgibano učno uro."
0
Autorius:AssociationSvet za vse Formatas:Žiniatinklio nuoroda
E – knjiga v pdf obliki podaja celovit pregled ekonomije delitve iz različnih zornih kotov. E - book is a comprehensive review of the sharing economy from various points of view. "E – knjiga v pdf obliki je celovit pregled ekonomije delitve. Lingvistične definicije v slovenskem in angleškem jeziku pojasnijo pomen termina. V učnem viru nato sledi jasna razlaga o potrebah in ciljih ekonomije delitve dobrin in odgovornega potrošništva, na lokalni, nacionalni in globalni ravni. Izpostavi probleme potrošniške družbe in 25-ega člena iz Splošne deklaracije o človekovih pravicah, ki se nanaša na temeljne, “ekonomske” pravice vseh ljudi. V zadnjem delu so primeri dobrih praks v Sloveniji in širše. Link do peticije je interaktivno orodje in poziv za vzpodbujanje tovrstne ekonomije na globalni ravni. Učni vir ponuja veliko iztočnic za debato in poglabljanje že pridobljenih znanj. Je bogat z raznovrstnimi informacijami, ki jih lahko uporabite pri različnih temah in predmetih. Pridobljeno znanje in informacije lahko takoj preverite v vsakodnevnem življenju. V ta namen lahko učitelji pripravijo vrsto konkretnih nalog. E - book in pdf is a comprehensive review of the sharing economy. Linguistic definitions in Slovenian and English provide the understanding of the terms. The teaching resource clearly explains the need and goals of the sharing economy and responsible consumerism, at the local, national, and global level. The e-book highlights the problem of the consumer society and the need to take into account Article 25 of the Universal Declaration of Human Rights, on the ""economic"" rights. The last part gives examples of good practices in Slovenia and internationally. The resource is interactive and there is a link to the petition to a call for the promotion of such economies on a global scale. Resource covers several subjects and themes and tests students pre-knowledge. It is rich with the information that can be divided into several parts and in various subjects. The teachers can prepare a series of specific tasks based on the information from this resource. New acquired knowledge and information can be immediately tested in everyday life."
0
Autorius: Formatas:Žiniatinklio nuoroda
Sito internet dedicato alla sharing economy con aggiornamenti e link di contatto con realtà che si occupano della tematica/website dedicated to the sharing economy with links and contacts with enterprises that work on this theme Collaboriamo è un sito dedicato alla sharing economy con molti spunti e tematiche di approfondimento. Ci sono aggiornamenti e tematiche che possono essere utilizzate per progetti e lezioni. C'è una sezione “risorse” che può essere usata per sviluppare la tematica in classe, all'interno della quale si possono scaricare gratuitamente anche documenti in pdf e scritti in lingua inglese. Sono inoltre pubblicate inchieste, casi studio e ricerche sul tema dell'economia collaborativa. “We cooperate ” is a website dedicated to sharing economy with many ideas and in-depth topics. There are uptades and themes that could be used for projects or lesson plans. There is a section “resources” that can be used for develop the theme in class, there are also available documents in pdf that can be download for free and papers in english. On the website are also published reports, case studies and researches concerning the sharing economy.
0
Autorius: Formatas:Žiniatinklio nuoroda
Sito internet dedicato al viaggiare sostenibile e condiviso / Website dedicated to the suistanible and shared travel Viaggia insieme è un sito dedicato al car pooling, con link e notizie riguardanti la condivisione e la sostenibilità dei trasporti, compreso la bicletta e altri mezzi di trasporto. Esiste un progetto anche di condivisione del trasporto scolastico che potrebbe essere sviluppato dagli studenti nella propria città e/o scuola. Viaggia insieme is a website dedicated to the car pooling, with links and news concerning the sustainability and the sharing travel system, including the bike and other means of transport. There is a project regarding the school bus pooling that the students coul reply in their city and school.
0
Autorius:M'sT e-news Weebly Formatas:Žiniatinklio nuoroda
The resource is about collaborative and integrated economy and its models. Resursa se referă la economia colaborativă și integrată precum și la modelele sale. This resource, consist in an article which describes the forms of collaborative economy and the requirement of the entrepreneurs to the EU, do not to over-regulate the collaborative economy, is very easy to read it and to apply it into the teaching classroom, helping teachers and students to understand better the notions and their relevance. Is it an open resource, weblink type, easy to acces and easy to follow. Această resursă, constă într-un articol care descrie formele economiei colaborative și cerința antreprenorilor către UE, de a nu supra-reglementa economia colaborarivă, fiind foarte ușor de parcurs și de aplicat la preadrea la clasă, ajutând cadrele didactice și elevii să înțeleagă mai bine noțiunile și relevanța acestora. Este o resursă deschisă, de tip weblink, ușor de accesat și ușor de urmat.
0
Autorius:INeedHelp SRL Formatas:Žiniatinklio nuoroda
This resource it refers to collaborative economy, difining this concept. Această resursă se referă la economia colaborativă, definind-o. The article, refers to collaborative economy, is a good teaching and learning resource which clarify for the users - teachers or students - the concept of sharing&collaborative economy and its components. This resource is ready-to-use with very well-organized presentation of the information, easy to follow by the teacher and student. The resource can be accesed on a platforme and has incorporated a short videoclip (in English), very interactive and clear, about what is sharing economy! Articolul, care se referă la economia colaborativă, este o bună resursă de predare și învățare care clarifică pentru utilizatori - profesori sau elevi - conceptul de economie partajată/colaborativă și componentele sale. Această resursă este gata de utilizat, cu prezentări foarte bine organizate a informațiilor, ușor de urmat de către profesor și student. Resursa poate fi accesată pe o platformă și are încorporat un scurt videoclip (în limba engleză), foarte interactiv și clar, cu privire la ceea ce este economia colaborativă!
0
Autorius:The People Who Share Portugal Formatas:Žiniatinklio nuoroda
Video transmitido no canal YouTube contendo entrevista a Benita Matofska, fundadora da Compare and Share | Video transmitted in YouTube channel with interview to Benita Matofska, founder of Compare and Share This video explains what Sharing Economy by one person that works inside the model with Compare and Share, a website that compares prices of goods. It also explains the portuguese event The People Who Share Portugal that took place in 2015. Students can be asked to give their own definition with examples, and then see this video to compare their knowledge prior to the viewing. This allows to find misconceptions around the theme. It may eventually lead to similar but smaller-scale initiatives organized by students.| Este vídeo explica o Compartilhamento de Economia por uma pessoa que trabalha dentro do modelo com Comparação e Compartilhamento, um site que compara os preços dos produtos. Também explica o evento português The People Who Share Portugal que teve lugar em 2015. Os alunos podem ser convidados a dar a sua própria definição com exemplos e, em seguida, ver este vídeo para comparar o seu conhecimento antes da visualização. Isto permite encontrar equívocos em torno do tema. Pode, finalmente, dar origem a iniciativas semelhantes embora de menor envergadura nas escolas, organizadas pelos estudantes.
0
Autorius:EconómicoTV Formatas:Žiniatinklio nuoroda
No Balcão do Consumidor, Carolina Gouveia, jurista da Deco, fala do estudo da Deco sobre consumo colaborativo, destas plataformas online e do Código de Conduta para novos modelos de negócio. | At the Consumer Desk, Carolina Gouveia, a lawyer at Deco, talks about the Deco study on collaborative consumption, these online platforms and the Code of Conduct for new business models. This resource is a video containing an interview with a specialist from the Portuguese Consumer Association DECO. It intends to explain what the collaborative model of economy is by referring to the results of a study this association made in 2015. Because there's a particular enphasis on the need for a code of conduct, this resource could be used to realize the lack of understanding towards the theme and why. It also could be used to find the positive and negative aspects in the life of people and communities, both as users and as workers in companies runned by the collaborative model. Also presents the theme in the oint view of the consumer | Este recurso é um vídeo que contém uma entrevista com um especialista da DECO. Pretende-se explicar o que é o modelo colaborativo de economia, referindo-se aos resultados de um estudo que esta associação fez em 2015. Dado que há uma ênfase particular na necessidade de um código de conduta, este recurso poderia ser usado para perceber a falta de compreensão Para o tema e porquê. Também poderia ser usado para encontrar os aspectos positivos e negativos na vida de pessoas e comunidades, tanto como usuários como como trabalhadores em empresas administradas pelo modelo colaborativo. Também apresenta o tema no ponto de vista do consumidor |
0
Autorius: Formatas:Žiniatinklio nuoroda
We share transportation, housing, food and even sea berths. Of course we are talking about sharing economy that is no longer an alternative for a few people but is here to stay, despite the objections and prohibitions croatian : Dijelimo prijevoz, stanove, hranu , automobile , pa čak i morske vezove. Ekonomija dijeljenja nije više alternativa za nekoliko ljudi, ona se sve više širi. Zagovarati društvo zajedništva i racionalnog korištenja dobara nasuprot društvu konzumerizma, koje troši sirovine i energiju, tako danas sve više razmišlja mladih ljudi, koji stvari sve više dijele s drugima, a sve manje kupuju, posjeduju i gomilaju, s namjerom da zaštite okoliš i bolje koriste resurse. Ovaj tekst otkriva kako ekonomija dijeljenja doprinosi racionalnom trošenju sredstava,te daje odlične primjere iz prakse kako tvrtke svoje poslovanje temelje na modelu ekonomije dijeljenje. Tekst može poslužiti za podučavanje s ciljem podizanja razine svijesti učenika o važnosti boljeg korištenja resursa i ekološkoj važnosti ovog modela, ali i kao podloga za interakciju na temu ekonomije dijeljenja. // English: We share transportation, housing, food, cars, and even sea bindings.Sharing economy is no longer an alternative for several people, it is increasingly expanding. The community with a rational use of resources is opposed to a society of consumerism, which consumes raw materials and energy. Both group today increasingly thinks of young people, who increasingly share things with others, and is less buying, possessing and accumulating, with the intention to protect the environment and better use resources. This text reveals how sharing economy contributes to rational use of funds, and provides excellent practices to companies based on their business model economics division. Text can be used for teaching in order to raise the awareness of students about the importance of a better use of resources and the ecological importance of this model, but also as a platform for interaction on topic" sharing economy".
0
Daugiau informacijos apie piktogramas, esančias prie kiekvieno ištekliaus, žiūrėkite mūsų išteklių piktogramų vadove
Į VIRŠŲ
Informacija
We are sorry but we cannot execute your request. The page was not found.
We are sorry but at this moment you don't have access to execute the request ?
We are sorry but i cannot execute your request. A internal server error occurred