Europos Komisija

Projekto finansavimas

„Consumer Classroom“ yra ES finansuojamas portalas, skirtas ES valstybių mokytojams ir teikiantis jiems mokymo vartotojų švietimo klausimais išteklių. Skaityti daugiau

Padaliniai (generaliniai direktoratai)

Teisingumo ir vartotojų reikalų GD
Švietimo ir kultūros generalinis direktoratas
Mokslinių tyrimų ir inovacijų generalinis direktoratas
Ryšių tinklai, turinys ir technologijos

Europos Komisija
Žiūrėti daugiauUžverti


RODO, czyli lepsza ochrona danych konsumentów

Od 25 maja 2018 roku konsumenci zyskają szerszą ochronę swoich danych osobowych w związku z zawieranymi z przedsiębiorcami transakcjami kupna-sprzedaży. Tego dnia wchodzą w Polsce w życie nowe przepisy, które wzmacniają prawa osób fizycznych i ujednolicają przepisy na terenie UE.

Zmiany wynikają bezpośrednio z przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (w skrócie: RODO). Wprowadza ono w całej Unii Europejskiej jednolite przepisy ochrony danych osobowych zapewniając ochronę danych osobowych osób wewnątrz UE bez względu na miejsce przetwarzania danych.

Nadrzędnym celem tego rozporządzenia jest zwiększenie ochrony danych osobowych poprzez łatwiejszą kontrolę nad nimi i ułatwiony do nich dostęp.  Jak na tej zmianie skorzystają konsumenci w Polsce i innych krajach UE? Mamy do dyspozycji kilka nowych narzędzi i praw. Wśród nich nowym jest prawo do bycia zapomnianym. Na czym polega? Konsument może żądać od przedsiębiorcy usunięcia swoich danych osobowych jeśli, nie chce by jego dane były przetwarzane, a brak jest podstawy legitymującej takie przetwarzanie przez przedsiębiorcę. Wobec takiego roszczenia firma musi bez zbędnej zwłoki usunąć takie dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

  • nie są już one niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
  • osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
  • osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;
  • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
  • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;
  • dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

Konsumenci zyskują także łatwiejszy dostęp do swoich danych. Administrator danych musi umożliwić dostęp do szerszego zakresu informacji o przetwarzaniu danych danej osoby, a informacje te powinny być dostępne w jasnej i zrozumiałej formie. Jednocześnie konsumenci zyskują kolejne uprawnienie - prawo do przenoszenia danych ma im pozwolić na przenoszenie danych między na przykład między usługodawcami internetowymi.

Administratorzy danych osobowych mają obowiązek informowania o naruszeniu danych – jest to obowiązek powiadomienia organu nadzorczego i w stosownych przypadkach osoby, której dane dotyczą o naruszeniu danych.

Przedsiębiorcy muszą tak projektować usługi rynkowe, aby już na etapie projektowania wdrażać mechanizmy ochrony danych oraz domyślnej ochrony danych. Domyślne ustawienia ochrony danych osobowych powinny zapewniać minimalizację przetwarzanych danych osobowych, co zwiększa ochronę konsumentów chętnie kupujących w sklepach internetowych lub korzystających z portali społecznościowych.

Zadbano także o silniejszą ochronę praw dzieci uznając, że ich dane osobowe zasługują na szczególną ochronę, choćby dlatego, że dzieci mogą być w mniejszym stopniu świadome zagrożeń, konsekwencji, gwarancji i swoich praw w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych. W kontekście usług społeczeństwa informacyjnego oferowanych bezpośrednio dzieciom, rozporządzenie przewiduje, że zgoda na przetwarzanie danych dziecka, które nie ukończyło 16 lat, musi być wyrażona albo zaaprobowana przez osobę sprawującą władze rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem i tylko w zakresie wyrażonej zgody. Jednocześnie pozostawiono państwom członkowskim możliwość ustanowienia niższej granicy wiekowej, ale nie mniej niż 13 lat.

Gairės:

Prisiregistruokite dabar!

  • Kurkite pamokas internete
  • Renkite tarpmokyklinius projektus
  • Suasmeninta prisijungimo zona
  • Vertinkite išteklius ir rašykite atsiliepimus

Sukurti pamoką

Į VIRŠŲ

Eiti į forumus...

Informacija
We are sorry but we cannot execute your request. The page was not found.
We are sorry but at this moment you don't have access to execute the request ?
We are sorry but i cannot execute your request. A internal server error occurred