Europese Commissie

Projectfinanciering

Consumer Classroom is een door de EU gefinancierde portaalsite, bestemd voor docenten overal in de EU om hen van educatief materiaal te voorzien voor het geven van consumentenvoorlichting.Meer informatie

Europese Commissie Directoraten-generaal

DG Justitie en Consumentenzakenvan
DG Onderwijs en cultuur
DG Onderzoek en innovatie
DG Communicatienetwerken, inhoud en technologie

Europese Commissie
Zie meerSluiten


Verklarende Woordenlijst Consumenteneducatie

Let op: de verklarende woordenlijst is niet volledig. Hij omvat alleen de basisconcepten en definities die van toepassing zijn op consumenteneducatie.

Uitdrukking

Definitie

A

ATEE

Association for Teacher Education in Europe

B

BEUC

De BEUC is de Europese Consumentenorganisatie. Het fungeert als de overkoepelende groep in Brussel voor 41 gerespecteerde onafhankelijke nationale consumentenorganisaties uit 31 Europese landen (EU, EER en kandidaat-landen).

Burgerschap

Burgerschapseducatie biedt leerlingen kennis, vaardigheden en inzicht aan om geïnformeerde burgers te worden, die zich bewust zijn van hun rechten, plichten en verantwoordelijkheden.

C

CEEG

Consumer Education Expert Group

COFACE

Confederation of Family Organisations in the European Union

Consument

Persoon of groep van mensen, die de uiteindelijke gebruikers zijn van de producten en/of diensten.

Consumenteneducatie

Het educeren van een individu met vaardigheden, concepten en inzichten die nodig zijn voor zijn maximale tevredenheid en gebruik van middelen in zijn dagelijks leven. Het is gedefinieerd als onderwijs gegeven aan de consument over de verschillende consumptiegoederen en diensten, met betrekking tot de prijzen, wat de consument kan verwachten, standaard handelspraktijken, enz. Het is een onderdeel van het formele leerplan op vele plaatsen en neemt kennis over van vele disciplines, zoals maar niet beperkt tot: Economie, Speltheorie, recht, wiskunde en psychologie.

Consumentengedrag

Studie van de consument (individuen, groepen of organisaties) en de processen die hij gebruikt om producten, diensten en ervaringen, en de gevolgen die deze processen hebben op de consument en de samenleving.

Consumentenkeuze

De consumentenkeuzetheorie is een manier om te analyseren hoe de consument de balans maakt tussen voorkeuren en uitgaven, door het maximaliseren van nut onder budgettaire beperkingen.

Consumentenrechten

Recht op veiligheid,informatie,keuze, meningsuiting en elementaire essentiële goederen en diensten: voldoende voedsel, kleding, onderdak, gezondheidszorg, onderwijs, nutsvoorzieningen, water en sanitaire voorzieningen, recht op schadevergoeding, onderwijs en een gezonde leefomgeving.

Consumers International (CI)

De wereld federatie van consumentenorganisaties. Met meer dan 240 leden, staat CI voor een onafhankelijke en gezaghebbende wereldwijde stem voor consumenten in 120 landen.

CPN Consumer Policy Network

Consumer Policy Network

CSPE

Civic, Social and Political Education

Cultuur, maatschappij en politiek

Een cursus die burgerverantwoordelijkheid bevordert door de ontwikkeling van vaardigheden in actieve participatie en door de verbintenis van de Actie Projecten en docenten over de basis van het politieke systeem.

Curriculum (meervoud: curricula)

Alle studierichtingen aangeboden door een onderwijsinstelling.

D

Drama

Een onderwerp voor de basis- of middelbare school. Het onderwijzen van Drama maakt gebruik van de kunstvorm 'drama' als een educatieve pedagogie voor studenten. Het bevat acteerelementen om de fysieke, sociale, emotionele en cognitieve ontwikkeling van de leerlingen te bevorderen.

Duurzame consumptie

Volgens het Oslo-symposium in 1994, is duurzame consumptie "het gebruik van goederen en diensten die inspelen op basisbehoeften en een betere kwaliteit van leven brengen. Dit terwijl het gebruik van natuurlijke hulpbronnen, giftige stoffen en de uitstoot van afval en schadelijke stoffen over de levenscyclus worden geminimaliseerd, om de behoeften van toekomstige generaties niet in gevaar te brengen."

E

ECC-Net

Netwerk van Europese Consumenten Centra in de lidstaten van de Europese Unie, Noorwegen en IJsland. Het doel van het ECC-Net is om consumenten te voorzien van informatie over hun rechten met betrekking tot hun grensoverschrijdende aankopen van goederen en diensten, hen te adviseren in geval van problemen en ze te helpen met de behandeling van klachten, zodat zij in staat zijn om optimaal te profiteren van de interne markt.

Educatie

In algemene zin, is educatie een vorm van leren waarin kennis, vaardigheden en gewoonten van een groep mensen worden overgedragen van de ene generatie naar de volgende door middel van onderwijs, opleiding, onderzoek, of eenvoudigweg door de didactiek.

E-learning

E-learning omvat in grote lijnen alle vormen van educatieve technologie in het leren en onderwijzen. E-learning bevat een groot aantal soorten media die tekst leveren, audio, afbeeldingen, animaties en streaming video. E-learning is geschikt voor leren op afstand en flexibel leren.

ESHA

European School Head Association

EUN

European Schoolnet

EU Integrated Product Policy (IPP)

Het EU geïntegreerd productbeleid (IPP) streeft naar de impact op het milieu te minimaliseren die kan worden veroorzaakt door de vervaardiging, het gebruik of afvalverwerking van producten.

EU-ETS

European Union Emissions Trading Scheme

Europa Diary

Een website die beknopte informatie biedt voor middelbare scholieren en docenten over de EU-instellingen en relevante onderwerpen, zoals gezondheid en consumentenbescherming, studeren in het buitenland, het milieu, enz. in een gebruikersvriendelijk formaat.

F

Financiële vaardigheden

Verwijst naar de collectie van vaardigheden en kennis die het mogelijk maakt voor een individu om weloverwogen en effectieve beslissingen te nemen met al hun financiële middelen.

G

Gebruik op datum

Deze duurzaamheidskeurmerk wordt gebruikt op bederfelijke goederen.

Gedragseconomie

Bestudeert de effecten van sociale, cognitieve en emotionele factoren op de economische beslissingen van individuen en instellingen en de gevolgen daarvan voor de marktprijzen, het rendement, en de toewijzing van middelen.

Gezondheidseducatie

Gezondheidseducatie kan worden gedefinieerd als een beginsel waarbij dat individuen en groepen mensen leren zich te gedragen op een manier die bevorderlijk is voor de promotie, onderhoud of herstel van de gezondheid.

H

Houdbaarheidsdatum

Deze duurzaamheidmarkering is te vinden op producten die een langere houdbaarheid hebben, zoals conserven, diepvries en droge waren (pasta, koekjes etc).

Huishoudkunde

Het beroep en vakgebied dat zich bezighoudt met de economie en management van de woning. Het wordt onderwezen op middelbare scholen, hogescholen en universiteiten, scholen voor beroepsonderwijs en in centra voor volwassenenonderwijs.

I

ICT

Informatie- en communicatietechnologie

Internetveiligheid (of online veiligheid)

De kennis van het maximaliseren van de persoonlijke veiligheid van de gebruiker en de veiligheidsrisico's op prive-informatie en eigendommen in verband met het gebruik van internet, en de zelfbescherming van computercriminaliteit in het algemeen (dwz cyberpesten, Grooming, geautomatiseerde fraude).

ISA

Individual Savings Accounts

L

Labels / Etikettering

Methode van het leveren van belangrijke informatie over een product (waarvan sommige wettelijk kunnen worden verplicht).

M

MDGs

Millennium Development Goals

Mediavaardigheden

Het onderwijzen van mediavaardigheden biedt tools aan om mensen te helpen kritisch mediainformatie te analyseren. Het biedt mogelijkheden aan voor leerlingen om hun ervaringen met media te verbreden en helpt hen creatieve vaardigheden te ontwikkelen in het maken van hun eigen mediaberichten. Verder kan er worden onderzocht hoe structurele kenmerken - zoals mediaeigendom, of zijn financieringsmodel - invloed hebben op de gepresenteerde informatie.

MS

Member State

N

Nationale Consumenteninstituten

Publieke instellinge die consumentenorganisaties ondersteunen, enquêtes produceren en opleidingingen verzorgen.

NTP

National Team Partner

O

OECD 

Organisation for Economic Co-operation and Development

Ombudsman

Een officiëel persoo,n meestal maar niet altijd benoemd door de regering, die is belast met het vertegenwoordigen van de belangen van het publiek door het onderzoeken en aanpakken van klachten gemeld door individuele burgers.

P

PSHE

Persoonlijke Sociale Gezondheidsvoorlichting PSHE wordt bepaald door de onderwijsinspectie in het Verenigd Koninkrijk, Ofsted als een gepland programma om kinderen en jongeren volledig te ontwikkelen als individu en als lid van het gezin en de sociale en economische gemeenschappen.

R

RAPEX

RAPEX is een Europese snelle waarschuwings- en informatiesysteem. Dit stelt de EU-landen en de Commissie in staat om snel informatie uit te wisselen over gevaarlijke consumentenproducten, zodat snel maatregelen kunnen worden genomen om het op de markt brengen of het gebruik van producten die een ernstig risico voor de gezondheid en veiligheid van de consument, te voorkomen of te beperken.

U

UCITS

Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities

UNEP

United Nation Environment Programme

V

VAT

Value Added Tax

Voedingseducatie

Elke combinatie van educatieve strategieën, vergezeld van milieusteun, ontworpen om vrijwillige invoering van voedingskeuzes en ander voedsel te vergemakkelijken en om voeding-gerelateerd gedrag omtrent gezondheid en welzijn te bevorderen.

Vrijwillige Recall

Wanneer producenten of distributeurs zich bewust worden van een veiligheidsprobleem met een van hun producten en halen ze het product terug van de markt, is dit bekend als een 'vrijwillige recall'.

W

WHO

World Health Organization

Een les opstellen

TERUG NAAR BOVENKANT SCHERM

Ga naar de forums...

Ter informatie
We are sorry but we cannot execute your request. The page was not found.
We are sorry but at this moment you don't have access to execute the request ?
We are sorry but i cannot execute your request. A internal server error occurred