Comissão Europeia

Financiamento do projeto

Consumer Classroom é um portal financiado pela UE concebido para providenciar a professores em toda a UE recursos para ensinar educação do consumidor.Ler mais

Direcções-Gerais (DG)

DG Justiça e Consumidores
Direção-Geral da Educação e Cultura
Direção-Geral de Investigação e Inovação
Redes de Comunicação, Conteúdos e Tecnologias

Comissão Europeia
Ver maisFechar


Устойчиво потребление и производство (УПП)

0 comentários

От изменението на климата до икономически кризи , на света не му липсват предизвикателства.  Ето защо  световната общност трябва да приеме по-решителни стъпки към устойчиво потребление и производство . Това ще помогне за намаляване на използването на природните ресурси и на емисиите на въглероден двуокис,   преход към начин на живот с по- ниски въглеродни емисии и зелени икономики.

УПП има за цел да направи " повече и по-добре с по-малко ", чрез намаляване на използването на ресурсите и замърсяване  през целия жизнен цикъл на стоките и услугите , като същевременно се повишава качеството на живот за всички.

УПП е за насърчаване на ресурсите и енергийната ефективност и устойчива инфраструктура и предлага възможности като например създаване на нови пазари и създаване на зелени и достойни работни места , пазари за биологични храни , справедлива търговия, устойчиво жилищно строителство, възобновяеми енергийни източници , устойчив транспорт и туризъм.

Една от основните цели УПП е да разграничи икономическия растеж от замърсяването на околната среда чрез повишаване на ефективността на използване на ресурсите в производството, разпространението и употребата на продукти.

УПП има за цел да запази енергията , материалите и интензивността на замърсяването от всички функции на производство и потребление в рамките на носещи капацитета на природните екосистеми.

УПП използва " гледната точка на жизнения цикъл " като средство за повишаване на устойчивото управление на ресурсите и постигане на ефективно използване на ресурсите във всички етапи на веригата на добавената стойност .

УПП проправя пътя н а ускоряване на прехода към екологично ефективна икономика , докато превръща екологичните и социалните предизвикателства  на бизнеса и възможности за заетост .

Maya Gocheva 0
expert
NTL expert in Bulgaria
REGRESSAR AO INíCIO
Informação
We are sorry but we cannot execute your request. The page was not found.
We are sorry but at this moment you don't have access to execute the request ?
We are sorry but i cannot execute your request. A internal server error occurred
Comment Report
Precisa de ajuda? Consulte a nossasecção de ajuda